RSS

คำชี้แจงของผู้เขียน (รายงานสภาวะฯปี51-52)

12 พ.ย.

รายงานสภาวะการศึกษาไทยเป็นหนังสือรายงานประจำปี ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้วิจัยและเขียนอย่างเป็นอิสระมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 เป็นรายงานแบบเสนอข้อมูลเรื่องการศึกษาในรอบปีควบคู่ไปกับการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์วิจารณ์ เป้าหมายคือเพื่อทำให้เป็นรายงานประจำปีที่มีลักษณะจูงใจให้คนสนใจอ่าน ปลุกให้คนช่วยกันคิดวิเคราะห์ต่อ ทำให้เกิดพลังของการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น

รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2551/2552 ฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ทำในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึงมิถุนายน 2552 และใช้ข้อมูลทางเอกสารตั้งแต่ช่วงปี 2551 ถึงครึ่งแรกปีของปี 2552 เนื้อหาสาระหลักของรายงานฉบับนี้คือ การสรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษา ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ สาเหตุที่เป็นปัญหาอุปสรรคหลัก ๆ ของการจัดการศึกษาทั้งในเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคของโอกาสในการได้รับการศึกษา การพัฒนาคุณภาพแรงงานและความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม การสรุปปัญหาสำคัญและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาได้ผลอย่างแท้จริง

            ผู้วิจัยได้คัดสรรประเด็นสำคัญจากงานวิจัย งานประเมินผลและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งข่าวและบทความด้านการศึกษาจำนวนมาก มาสรุปความและเขียนขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของสภาวะปัญหาการศึกษาไทยในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้เสนอทางออกในทัศนะของผู้วิจัยด้วย

            รายงานฉบับนี้เน้นเรื่องปัญหาและทางแก้ไขของการจัดการศึกษาในระดับทั้งประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านช่วยกันคิดช่วยกันปฏิรูปหรือพัฒนาการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น จึงไม่ค่อยได้กล่าวถึงผลงานและการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นของโครงการ หน่วยงาน สถาบันและกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งความจริงแล้วมีอยู่มากพอสมควร แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการเฉพาะจุดเฉพาะเรื่องที่อยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ ยังไม่ได้เป็นเครือข่ายกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปคุณภาพการศึกษาที่ใหญ่โตเข้มแข็งมากเท่าที่ควร เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยมีผู้เรียนที่เก่ง (รวมทั้งดีและมีความสุขด้วย) อยู่จำนวนหนึ่ง บางคนไปแข่งขันในระดับระหว่างประเทศได้รางวัลมาด้วย แต่พวกเขาเป็นเพียงคนส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้เรียนทั้งประเทศซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำ การที่รายงานฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงผลงานด้านบวกหรือเรื่องดีในวงการศึกษาไทย(www.newschool.in.th) ไม่ได้แปลว่าผู้วิจัยไม่ให้ความสำคัญต่อกลุ่มคนที่ได้มีบทบาทในการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้าไปในรอบ 10 ปี เพียงแต่เห็นว่าการศึกษาไทยส่วนใหญ่ที่ยังเป็นปัญหาที่จะต้องคิดหาทางแก้ไขทั้งระบบนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนกว่า

            ข้อจำกัดข้อหนึ่งคือผู้วิจัยยังขาดข้อมูลเรื่องการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยกระทรวง และที่การศึกษาจัดโดยหน่วยงานอื่นนอกเหนือไปจากกระทรวงศึกษาธิการ เช่นกระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงกีฬา และการท่องเที่ยวฯลฯ รายงานจึงขาดส่วนนี้ไปบ้าง รวมทั้งอาจจะขาดรายละเอียดในบางเรื่อง เนื่องจากมีเวลาและเนื้อที่จำกัดจึงมุ่งแต่เสนอภาพใหญ่และประเด็นเรื่องที่ผู้วิจัยคิดว่าสำคัญ

            เนื้อหาของรายงานฉบับนี้เป็นการสรุป ตีความ ตั้งข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์ และเสนอแนะโดยผู้วิจัยเองในฐานะนักวิชาการคนหนึ่ง ไม่ใช่ทัศนะทางการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยชิ้นนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณ นักวิชาการและผู้ทำรายงานสถิติข้อมูลทางด้านการศึกษาทุกท่านที่ผู้วิจัยได้อาศัยข้อมูลมาใช้อ้างอิงในรายงานฉบับนี้ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศสำนักวิจัย และพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ได้ช่วยจัดหาข้อมูลให้ผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการสัมมนาพิจารณารายงานฉบับนี้ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ที่ได้ช่วยวิจารณ์และให้ความเห็นข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ รศ.ดร.พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์ รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ คุณอมเรศ ศิลาอ่อน ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะฯลฯ ผู้วิจัยได้นำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาปรับแก้ฉบับร่างบางส่วนเท่าที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมและปรับแก้ได้ภายในระยะเวลาอันจำกัด ที่ต้องส่งมอบงานฉบับสมบูรณ์ตามสัญญาที่ทำไว้กับสภาการศึกษาแห่งชาติ

 

 

                                                                                    วิทยากร เชียงกูล

                                                                                      สิงหาคม 2552

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: