RSS

สารบัญ (รายงานสภาวะฯปี51-52)

13 พ.ย.

สารบัญ

 

คำนำ

คำชี้แจงของผู้เขียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

1. การเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย และสถานะของประเทศไทยในระบบโลก

     1.1 สภาวะการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยในช่วงปี 2551-ครึ่งแรกของปี 2552

        1.2 เปรียบเทียบสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยในระบบโลก

2. การจัดการศึกษา งบประมาณ และระดับการศึกษาของแรงงานในปี 2551-2552

      2.1 การจัดการศึกษาในปี 2551-2552

         2.2 การจัดสรรงบประมาณการศึกษา

         2.3 บทวิเคราะห์เรื่องงบประมาณการศึกษา

         2.4 ระดับการศึกษาของแรงงานไทย

3. การประเมินคุณภาพ/ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

          3.1 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยสำนักงานเลขาธิการสภา

                การศึกษา

       3.2 การประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยสำนักงานรับรอง

                มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

4. การประเมินผลการปฏิรูป/การจัดการการศึกษาโดยบุคคลวงการต่าง ๆ

        4.1 มุมมองของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

            4.2 มุมมองของ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน

            4.3 มุมมองของศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช

            4.4 มุมมองของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์

            4.5 มุมมองของ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

            4.6 มุมมองของ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

            4.7 มุมมองจากภาคประชาชน แรงรวม ชาวหินฟ้า เครือข่ายอโศก

            4.8 มุมมองจากนักพัฒนาองค์กร เอกชน นายชาติวิทย์ มงคลแสน

            4.9 มุมมองของประชาชนทั่วไปต่อ “การปฏิรูปการศึกษาไทย”

            4.10 มุมมองของผู้ปกครองต่อการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 10 ปี

            4.11 มุมมองของนักเรียน

            4.12 สรุปและวิจารณ์โดยผู้วิจัย

5. การศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

        5.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและประชากรกับผลกระทบต่อ

                  การศึกษาและผลิตภาพของแรงงาน

            5.2 ปัญหาความยากจนกับโอกาสในการได้รับการศึกษา

            5.3 คุณภาพแรงงานไทย

            5.4 ปัญหาของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนไปพัฒนาประเทศ

            5.5 วิเคราะห์ภาพรวมโดยผู้วิจัย

6. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคแบบคอขวดของการปฏิรูปการศึกษา

            6.1 ปัญหาเชิงโครงสร้างจากระบบการเมืองแบบคณาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจทุน

                  นิยมผูกขาด และการจัดการศึกษาแบบแพ้คัดออกที่เน้นวิชาชีพมากกว่าเพื่อ

                   พัฒนาความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

            6.2 ปัญหาการผูกขาดการบริหารจัดการศึกษาโดยระบบราชการแบบรวมศูนย์

                  อำนาจ และการสั่งการแบบลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้น ๆ โดยไม่มีระบบ

                  ตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานและนักเรียนนักศึกษาผู้ได้รับบริการอย่างมี

                  ประสิทธิภาพ

            6.3 ปัญหาการขาดความรู้ความสามารถในการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ

                   การศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

            6.4 ปัญหาครูอาจารย์ขาดคุณภาพทั้งทางวิชาการและทางคุณลักษณะที่ดี

            6.5 ปัญหาการขาดการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ

                  ปัญหาวิกฤติการศึกษาตกต่ำ และสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิรูป

                   การศึกษาอย่างมีจิตสำนึกและเอาการเอางาน                

บรรณานุกรม

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: