RSS

Daily Archives: พฤศจิกายน 19, 2009

6. แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคแบบคอขวดของการปฏิรูปการศึกษา (รายงานสภาวะฯปี51-52)


6. แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคแบบคอขวดของการปฏิรูปการศึกษา

            บทนี้ผู้วิจัยได้สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องใหญ่เชิงโครงสร้างที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดหรือเป็นอุปสรรคแบบคอขวด 5 เรื่อง คือ 1.การเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาประเทศและการศึกษาเสียใหม่ 2.การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารแบบมีภาคี 4 ฝ่ายแทนระบบราชการแบบรวมศูนย์อยู่ที่กระทรวงศึกษา 3.การปฏิรูปเรื่องการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ/คุณภาพเพิ่มขึ้น 4.การปฏิรูปเพื่อเพิ่มคุณภาพ/ประสิทธิภาพครูอาจารย์และกระบวนการสอนการเรียน และ 5.การรณรงค์ให้ประชาชนทั้งประเทศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีจิตสำนึกและเอาการเอางาน ผู้วิจัยเชื่อว่าหากแก้ไขปัญหาเรื่องใหญ่ระดับโครงสร้างทั้ง 5 เรื่องนี้ได้ เราก็จะอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขปัญหาในระดับย่อย เช่นปฏิรูปการจัดการศึกษาประเภทต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงไว้ในบทต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ได้ด้วย

Read the rest of this entry »