RSS

บรรณานุกรม (รายงานสภาวะฯปี51-52)

20 พ.ย.

บรรณานุกรม

 

หนังสือเล่ม/บทความวิชาการ

โครงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ปลายทางความรู้ : ชุดความรู้ศูนย์การเรียนรู้

            ชุมชน ภาคต่าง ๆ (5 เล่ม) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2552 

ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธ “ทุนมนุษย์กับผลตอบแทนทางการศึกษา” การสัมมนาทาง

            วิชาการประจำปี 2551 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่

            29-30 พฤศจิกายน       2551

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ “การศึกษากับความมั่นคงของมนุษย์” บทความจากเว็บไซท์ของ

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย WWW.TDRI.OR.TH

ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์  คุณภาพแรงงานไทย  การสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551

ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน เดือนพฤษภาคม 2552

วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์  ชื่นขวัญ บุญทวี (บก.) เรื่องดี ๆ ในวงการศึกษาไทย สสส. 2551

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2550/2551 ปัญหา

            ความเสมอภาคและคุณภาพของการศึกษาไทย สกศ. 2551

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายงานการติดตามและ

            ประเมินผล การจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กุมภาพันธ์ 2551

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม รายงานวิเคราะห์การ           เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา  ประเทศแห่งชาติ กันยายน 2551

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานสภาวะ      เศรษฐกิจ  WWW.NESDB.GO.TH

สำนักงบประมาณ งบประมาณโดยสังเขปปีงบประมาณ 2553

สำนักงบประมาณ งบประมาณโดยสังเขปปีงบประมาณ 2550-2552

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร (เดือน

            เมษายน 2552)

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

            ครัวเรือน พ.ศ.2551

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี 2551    

 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

            ระดับการศึกษาปฐมวัย สกศ. กุมภาพันธ์ 2551

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานการประชุมเสวนาระดมความคิด เรื่องทิศทาง     เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  24 ธันวาคม 2551

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สรุปผลการดำเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา

            (พ.ศ.2542-2551) สกศ. 2552

หนังสือพิมพ์และนิตยสาร

คมชัดลึก  25 มีนาคม 2552

เดลินิวส์  25 มีนาคม 2552, 27 มิถุนายน 2552

โพสต์ทูเดย์  26 กันยายน 2551

ไทยโพสต์  15 มิถุนายน 2552

นิตยสารเราคิดอะไร  ฉบับที่ 157 สิงหาคม 2546

มติชนรายวัน  25 มีนาคม 2552, 9 เมษายน 2552, 15,28 มิถุนายน 2552, 1,14 กรกฎาคม

            2552, 8,10,12,13 พฤศจิกายน 2551

สยามรัฐ  20 มีนาคม 2552

 

ERIC HANUSHEK “WHY QUALITY MATTERS IN EDUCATION” FINANCE

            AND DEVELOPMENT  JUNE 2005

IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2009

2008  LIST BY CIA WORLD FACTBOOK อ้างไว้ใน WWW.WIKIPEDIA.ORG

LIST OF COUNTRIEX BY GDP PER CAPITA (PPP) ใน WWW.WIKIPEDIA.ORG

LIST OF COUNTRIEX BY POPULATION WWW.WIKIPEAIA.ORG

WORLD ECONOMIC FORUM GLOBAL COMPETETIVENESS RANKING

            REPORT 2008-2009 WWW.WEFORUM.ORG

http://edunews.eduzones.com/ezine/24584

http://gotoknow.org/blog/council/81555

http://hdr.undp.org/hdr2009/statistics/

HTTP://NESX.BBC.CO.UK/2/HI/UK – NEWS/EDUCATION/7126388.STM

http://news.udonlife.com/tag

http://news.udonlife.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%

WWW.CHILDWATCH.COM

WWW. CODI.OR.TH

WWW.NESDB.GO.TH

WWW.NEWSCHOOL.IN.TH

WWW.OKNATION.NET/BLOG/PRINT.PHP?ID=383848

WWW.THAIHEALTH.OR.TH/NODE/4837

WWW..TRANSPARENCY.ORG

WWW.WIKIPEDIA.ORG LIST OF COUNTRIES BY LITERACY RATE

WWW.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/EDUCATION-INDEX

 

 

 

2 responses to “บรรณานุกรม (รายงานสภาวะฯปี51-52)

 1. bow

  มีนาคม 16, 2016 at 2:56 pm

  แนวข้อสอบ สำนักงบประมาณ
  สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
  จำนวน 15 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ
  (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  ฝากเว็บไซต์และเนื้อหาดีๆด้วยนะคะ
  http://bureaugo.blogspot.com/

   
 2. bow

  มีนาคม 16, 2016 at 2:56 pm

  แนวข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ
  สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
  จำนวน 15 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ คณิตศาสตร์และสถิติ
  (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  ฝากเว็บไซต์และเนื้อหาดีๆด้วยนะคะ
  http://xn--22ck0bbzhbi8cto0a4bi9ab0dwb5uqa8m.blogspot.com/

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: