RSS

การปฏิรูปทางการศึกษา สื่อมวลชน และสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อส่งเสริมค่านิยม ทัศนคติที่เป็นประชาธิปไตย

21 พ.ย.

ระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นระบอบการเมืองแล้ว ยังเป็นระบอบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้วย  ดังนั้น ระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ใช่อยู่ที่การมีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย การเลือกตั้ง และการต่อรองหรือการต่อสู้ทางการเมืองเท่านั้น หากอยู่ที่สมาชิกในสังคมจะต้องช่วยกันหล่อหลอม สร้างค่านิยม วิถีชีวิต ที่เป็นประชาธิปไตยทั้งในครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน ชุมชนด้วย จึงจะช่วยสร้างให้เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมทัศนคติแบบประชาธิปไตย และพวกเขาจะตื่นตัวพอที่จะรู้จักปกป้องระบอบประชาธิปไตยไว้ได้

ดังนั้น การปฏิรูปทางด้านการศึกษาให้มีครูที่ฉลาด รู้จักสอนเชิงวิเคราะห์ แทนการบรรยายเพื่อท่องจำ สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ เป็นตัวของตัวเอง จึงจำเป็นสำหรับการพัฒนาประชาธิปไตย การปฏิรูปสื่อสารมวลชนให้เป็นสื่อสาธารณะของประชาชน เสนอข้อมูลรอบด้านเชิงวิเคราะห์ ให้ความรู้ ยกระดับความคิดมากขึ้น ก็เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย การปฏิรูปทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ สภาพแวดล้อมทางสังคมด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดแนวคิดในเชิงเสรีประชาธิปไตย ใจกว้างมากขึ้น ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองและสังคมให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นได้

ค่านิยมประชาธิปไตยที่ระบบการศึกษา สื่อมวลชน องค์กรประชาชน ฯลฯ ควรช่วยกันสร้างในหมู่เด็ก เยาวชนและเปลี่ยนแปลงในหมู่ผู้ใหญ่ คือ

1. เป็นคนที่มีเหตุผล ยอมรับเรื่องสิทธิหน้าที่ ความเป็นจริงในทางสังคม เคารพในตัวเอง เคารพในศีลธรรม และประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม

2. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคี เพื่อส่วนร่วม ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง

3. เข้าใจความจำเป็นและประโยชน์ของการเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นพลเมืองของประเทศ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในระยะยาว

4. เคารพกฎหมายและดำเนินชีวิตในกรอบของกฎหมายที่มีเหตุผลและเป็นธรรม

5. มีจิตใจเปิดกว้าง และพร้อมที่จะปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้

6. เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ผูกพันกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป

7. มีจิตใจที่เป็นธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ไม่มีอคติต่อผู้ที่มีความแตกต่างจากตน เช่น นับถือศาสนาอื่นหรือเชื้อชาติอื่น เป็นต้น

บทบาทของประชาชนในการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่การใช้สิทธิในการเลือกตั้งนานๆครั้ง และพยายามเลือกคนดีคนเก่งมาบริหารประเทศเท่านั้น

ประชาชนต้องขวนขวาย ศึกษา พัฒนาความรู้และการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจการเมือง ใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ในการตัดสินใจเรื่องการใช้ทรัพยากรของประเทศเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่อย่างยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน จังหวัด และประเทศ แบบส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมที่มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ระบบสหกรณ์ รัฐสวัสดิการ ทังนี้ประชาชนจะต้องเป็นฝ่ายคอยติดตามเสนอและผลักดันอย่างแข็งขัน อย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่องด้วย เราจึงมีทางที่จะปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้

ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยทางสังคม  จะมีส่วนทำให้เกิดการปฏิรูปประชาธิปไตยทางการเมืองได้ ถ้าประเทศยังไม่มีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม  นักธุรกิจการเมืองกลุ่มน้อยที่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งมากกว่าตัวแทนประชาชนที่ยากจน ก็จะบริหารประเทศไปในแนวทางส่งเสริมทุนนิยมอุตสาหกรรมผูกขาดอย่างสุดโต่ง มุ่งกอบโกยล้างผลาญทรัพยากรของประเทศ เพื่อผลกำไรของนายทุนส่วนน้อยและชนชั้นกลางส่วนหนึ่ง แต่ทำลายสภาพแวดล้อมทั้งธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมของทั้งประเทศ และเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ให้ยากจนเป็นหนี้สิน มีชีวิตอยู่อย่างลำบาก แต่ถ้าเรามีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เราก็จะผลักดันให้รัฐบาลต้องดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศที่เอื้อประโยชน์คนส่วนใหญ่ได้มากขึ้น

วิทยากร เชียงกูล
ก้าวข้ามระบอบทักษิณ สู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ. _ _ กรุงเทพฯ
บ้านพระอาทิตย์, 2550
ISBN 978-974-8003-90-0

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

2 responses to “การปฏิรูปทางการศึกษา สื่อมวลชน และสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อส่งเสริมค่านิยม ทัศนคติที่เป็นประชาธิปไตย

 1. ตรวจสอบบัญชี

  พฤศจิกายน 26, 2009 at 4:54 pm

  น่าให้รัฐเอาไปอ่านมั่ง

   
 2. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  ธันวาคม 22, 2009 at 6:50 pm

  ยินดีให้เผยแพร่ได้ค่ะ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: