RSS

01 ก.พ.

อย่าตามทุกประเด็น จนลืมปัญหาใหญ่ของประชาชน

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล

ทั้งสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปจะถูกดึงให้สนใจเรื่องขัดแย้งเฉพาะหน้า ที่เร้าอารมณ์ได้ง่ายกว่าที่จะคิดถึงปัญหาใหญ่ของประชาชนทั้งประเทศการที่นักการเมืองและแนวร่วมพรรคเพื่อไทยเล่นเกมรุกหลายด้าน เช่น แก้ไขกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112) แก้ไขรัฐธรรมนูญ จ่ายเงินชดเชยให้ผู้เสียหายจากความรุนแรงทางการเมือง ขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวี ฯลฯ ทำให้ประชาชนกลุ่มที่เห็นแตกต่างถูกดึงให้ต้องไปใช้เวลาและพลังงานในการวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านประเด็นต่างๆ มาก เสียจนหลงลืมหรือลดความสนใจปัญหาใหญ่ที่สุดของฝ่ายประชาชนได้

ปัญหาหลักสำคัญที่สุด คือ ปัญหาความขัดแย้งทางชนชั้นหรือโครงสร้างเศรษฐกิจที่นายทุนส่วนน้อยเป็นเจ้าของผู้ควบคุมปัจจัยการผลิตและการจัดจำหน่าย ประชาชนไทยส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ขายแรงงานที่ยากจน ได้รับการศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพต่ำ และมีการจัดตั้งองค์กรน้อย ขาดอำนาจต่อรองในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเองให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง ถ้าไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง ไม่มีการปฏิรูประบบการศึกษา และสื่อมวลชน ถึงเลือกตั้งกี่ครั้ง รัฐประหารกี่ครั้ง ประเทศไทยก็จะได้รัฐบาลคุณภาพต่ำ
ประชาชนต้องทำลายวัฏจักรความด้อยพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ จึงจะแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆ ได้ สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่สำคัญที่สุด คือ สิทธิเสรีภาพในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และสิทธิที่จะมีงานที่ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เรื่องอื่นๆ สำคัญรองลงมา รวมทั้งจะเป็นไปได้ต่อเมื่อได้สิทธิเสรีภาพใน 2 เรื่องนี้ก่อน
ฝ่ายรัฐบาลมีคนมาก มีแนวร่วมที่อยากผลักดันเรื่องต่างๆ มาก พวกเขาสามารถเสนอเกมรุกได้มากมายแบบเหวี่ยงแห เรื่องไหนได้ผลก็ดีสำหรับพวกเขา ถ้ายังไม่ได้ผลก็แล้วไป รัฐบาลยังเดินหน้าเขมือบเรื่องใหญ่ เช่น การใช้งบประมาณกู้เพิ่มอย่างมหาศาล การเอาใจทุนต่างชาติและทุนขนาดใหญ่ ฯลฯ ได้ต่อไป เนื่องจากฝ่ายค้านและประชาชนที่ตื่นตัวมีน้อยกว่า มีเวทีสื่อสารน้อยกว่า ประชาชนส่วนใหญ่ถูกครอบงำ แบ่งแยกให้เข้าข้างรัฐบาล ดังนั้น หากฝ่ายค้านและประชาชนที่ตื่นตัวได้แต่เป็นฝ่ายตั้งรับตามเกมที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายรุก ฝ่ายประชาชนจะเหนื่อยและต่อสู้แบบกระจัดกระจาย จนไม่มีเวลาเกาะติดเรื่องใหญ่อย่างแท้จริง
เรื่องใหญ่ที่ภาคประชาชนยังต้องต่อสู้อยู่ คือ ปัญหารัฐบาลเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความซื่อตรง และขาดความรู้ความสามารถ มุ่งแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบล้างผลาญงบประมาณ และเงินกู้ที่จะให้ประโยชน์นายทุนทั้งต่างชาติและในชาติ ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติเป็นหนี้ และพึ่งพาทุนต่างชาติมากขึ้น ประชาชนไทยส่วนใหญ่จะเสียเปรียบและทุกข์ยากเพิ่มขึ้นในระยะยาว ตัวอย่างเช่น แผนแม่บทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมที่รวมการสร้างเครือข่ายขนส่งขนาดใหญ่ที่ใช้เงิน 3 แสนล้านบาท เป็นโครงการที่มุ่งช่วยอุตสาหกรรม นายทุนที่เป็นคนรวยส่วนน้อยมากกว่าประชาชนที่เป็นคนจนส่วนใหญ่

แม้แผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอาจจะช่วยคนจนรวมอยู่ด้วยก็ตาม แต่โครงการก่อสร้างและใช้งบอุดหนุนทั้งหมด โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการขนส่ง การอุดหนุนและยกเว้นภาษีให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจการประกันภัย ฯลฯ ให้ประโยชน์นายทุน นักธุรกิจ มากกว่าประชาชนส่วนใหญ่อย่างเห็นได้ชัด แต่ประชาชนทั่วไปที่รู้เรื่องระบบเศรษฐกิจการเมืองน้อยจะถูกชักจูงให้มองว่านี่คือการช่วยเศรษฐกิจของประเทศที่จะเป็นผลดีสำหรับทุกคน
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเน้นการล้างผลาญงบประมาณเพื่อช่วยนักธุรกิจนายทุน โดยไม่มีการปฏิรูป โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยมผูกขาดที่เป็นบริวารทุนต่างชาติ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวม และพัฒนาอย่างยั่งยืน จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมให้เติบโตได้ในช่วงสั้นๆ แต่จะมี ปัญหาการกระจายทรัพย์สิน รายได้ ฐานะทางสังคมที่ไม่เป็นธรรมเพิ่มขึ้น จนเป็นวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำตามมา โดยเฉพาะเมื่อทั้งระบบการเมือง และสังคม (เช่นการศึกษา) ของไทยยังคงด้อยพัฒนาล้าหลัง และยังไม่เกิดการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางการเมืองและสังคม (การศึกษา สื่อมวลชน) ของไทยให้เสมอภาคและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง เลือกตั้งอีกกี่ครั้ง ชุมนุมต่อต้านหรือรัฐประหารอีกกี่ครั้ง ประเทศไทยก็จะได้รัฐบาลและรัฐสภาที่มีคุณภาพต่ำหรือปานกลาง ที่จะเพิ่มปัญหามากกว่าจะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างถูกทาง
ความขัดแย้งและการต่อสู้ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างชนชั้นสูงกับประชาชน คือ เรื่องหลัก ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำต่างกลุ่มเป็นเรื่องรอง การแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องรอง การจะแก้หรือไม่แก้มาตรา 112 รัฐธรรมนูญบางประเด็น ไม่ได้มีผลต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองในชีวิตจริงของภาคประชาชนโดยตรง
สิ่งที่ภาคประชาชน ต้องการมากที่สุด และจะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อได้ คือ การปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางสังคมขนานใหญ่ แนวทางการปฏิรูปประเทศที่ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ชุดที่คุณอานันท์ ปันยารชุน และอาจารย์ประเวศ วะสี เสนอ มีเนื้อหาที่น่าจะนำเอามาอภิปราย ศึกษาต่อ และผลักดันให้เกิดผล แม้จะเป็นข้อเสนอที่กว้าง ขาดรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม แต่อย่างน้อยข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปประเทศของ 2 กลุ่มนี้ รวมทั้ง ข้อเสนอจากเครือข่ายประชาชน อื่นๆ ที่เป็นข้อเสนอในเชิงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคม จะแก้ปัญหาภาคประชาชนได้ตรงประเด็นมากกว่านโยบายและโครงการที่นักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนออยู่เวลานี้
เราควรรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัว รู้ข้อมูลข่าวสารรู้เท่าทันนักการเมืองมากขึ้น ก้าวข้ามความขัดแย้งแบบ 2 ขั้ว โดยไม่ต้องเข้าข้างชนชั้นนำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก้าวข้ามการยึดติดกับนโยบายพัฒนาที่เน้นการเติบโตของสินค้า/บริการ และประชานิยมแบบทำให้ประชาชนในประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ฉลาดจัดตั้งองค์กรประชาชนได้เข้มแข็งขึ้น เราจึงจะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประเทศเพื่อประโยชน์ประชาชนที่แท้จริงได้ต่อไป

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: