RSS

บทที่ 2 การจัดการศึกษาของไทยในช่วงปี 2552–2553 :รายงานสภาวะการศึกษาฯปี 52-53

12 มี.ค.

บทที่ 2

การจัดการศึกษาของไทยในช่วงปี 2552–2553

 

บทนี้ผู้วิจัยได้คัดจากรายงานสถิติการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( สกศ.) เป็นผู้รวบรวมเบื้องต้นมานำเสนอพร้อมกับการ วิเคราะห์เชิงตั้งข้อสังเกตของผู้วิจัยต่อท้ายสถิติแต่ละตารางตามที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่ถนัดหรือไม่มีเวลาจะศึกษาสถิติการศึกษาอย่างละเอียดได้เห็นประเด็นที่น่าสนใจ

สถิติในบทนี้ประกอบไปด้วยจำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับประเภทต่างๆ อัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา งบประมาณการศึกษา ปีการศึกษาเฉลี่ยของไทย ร้อยละครูอาจารย์จำแนกตามวุฒิการศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเพิ่มเติม สถิติผู้มีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา และสถิติคะแนนเฉลี่ยนักเรียนทั่วประเทศ จากผลการทดสอบ ONET  ม.3 และม.6

2.1 การศึกษาขั้นพื้นฐานสภาพการได้รับการศึกษาของเด็กวัยเรียน พบว่า เด็กไทยอายุ 3–17 ปี มีโอกาสได้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 88.90 ในปีการศึกษา 2552 เป็นร้อยละ 89.99 ในปีการศึกษา 2553 แต่ก็ยังมีเด็กวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงร้อยละ 10 หรือราว       1.3 ล้านคน ที่ไม่ได้เรียน ส่วนใหญ่คือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา
ดังตารางที่1

  ตารางที่ 1 จำนวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนปีการศึกษา 2551-2553

ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา

2551

2552

2553

ระดับก่อนประถมศึกษา (ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 

 

 

  – จำนวนประชากร (อายุ 3-5 ปี)

2,391,976

2,394,796

2,382,100

  – จำนวนนักเรียน

1,784,053

1,805,224

1,809,785

อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร

74.58

75.38

75.97

ระดับประถมศึกษา
  – จำนวนประชากร (อายุ 6-11 ปี)

5,123,190

4,940,903

4,857,931

  – จำนวนนักเรียน

5,388,018

5,146,535

5,044,232

อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร

105.17

104.16

103.84

ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา

2551

2552

2553

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  – จำนวนประชากร (อายุ 12-14 ปี)

2,922,257

2,943,181

2,859,034

  – จำนวนนักเรียน

2,773,760

2,756,205

2,769,264

อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร

94.92

93.65

96.86

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  – จำนวนประชากร (อายุ 6-14 ปี)

8,045,447

7,884,084

7,716,965

  – จำนวนนักเรียน

8,161,778

7,902,740

7,813,496

อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร

101.45

100.24

101.25

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  – จำนวนประชากร (อายุ 15-17ปี)

 2,898,270

 2,880,047

 2,888,741

  – จำนวนนักเรียน

1,966,875

1,990,187

2,063,909

– ประเภทสามัญศึกษา

1,204,057

1,240,235

1,309,184

– ประเภทอาชีวศึกษา

762,818

749,952

754,725

อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร

67.86

69.10

71.45

รวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

  – จำนวนประชากร (อายุ 3-17 ปี)

13,335,693

13,158,927

12,987,806

  – จำนวนนักเรียน

11,912,706

11,698,151

11,687,190

อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร

89.33

88.90

89.99

หมายเหตุ : ข้อมูลประชากรใช้จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ที่ไม่รวมผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย

ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

2.2 การอาชีวศึกษา จำนวนและสัดส่วนของนักเรียนนักศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2553 ใกล้เคียงกับปีการศึกษา 2552 และยังคงมีสัดส่วนที่ต่ำกว่าสายสามัญอยู่มาก คือสายสามัญศึกษา ร้อยละ 63 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 37 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติและต่ำกว่าประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศรายได้ปานกลางหลายประเทศที่จัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการศึกษา ทั้งสองประเภทรวมกัน ทำให้ประเทศเหล่านั้นสามารถผลิตแรงงานที่มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้มากกว่าไทยดังตารางที่ 2

 


 

ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553

จำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา

2551

2552

2553

จำนวนนักเรียน/นักศึกษารวม

1,133,342

1,119,296

1,135,219

– ปวช.

762,818

749,952

754,725

– ปวส.

368,835

367,062

379,689

– ปทส.

1,689

2,282

805

จำนวนประชากร (อายุ 15-17 ปี)

2,898,270

2,880,047

2,888,741

  อัตราส่วนนักเรียน : ประชากร

26.32

26.04

26.13

  (อายุ 15-17 ปี)
สัดส่วนนักเรียนม.ปลาย ประเภท

61 : 39

62 : 38

63 : 37

สามัญศึกษา : อาชีวศึกษา
จำนวนนักเรียนเข้าใหม่

737,754

756,097

775,635

– ม.4

440,723

461,465

485,979

– ปวช. 1

297,031

294,632

289,656

สัดส่วนนักเรียน ม.4 : ปวช.1

60 : 40

61 : 39

63 : 37

ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

2.3 การอุดมศึกษา ในภาพรวมของปีการศึกษา 2553 พบว่า นักศึกษาระดับอุดมศึกษายังคงอยู่สูงที่ราว 2.47 ล้านคน ใกล้เคียงกับ 2 ปีก่อนหน้านี้ เนื่องจากคนที่มีโอกาสได้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ นิยมเรียนต่ออุดมศึกษา ซึ่งมีการขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นมากในรอบ 10 ปีหลัง น่าสังเกตว่า มีนักศึกษาหญิงมากกว่าชาย นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและอยู่ในสถาบันการศึกษาแบบจำกัดรับ หากนับระดับปริญญาโทขึ้นไป นักศึกษาทั้ง 2 ประเภทสถาบันทั้งในระดับปริญญาโท (206,668 คน) และระดับปริญญาเอก (20,667 คน) เพิ่มจาก 2 ปีนี้แล้วตามลำดับ(ตารางที่3) แต่เรายังไม่มีสถิติว่าในช่วง 2–3 ปีผ่านมามีอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิปริญญาเอก (ตารางที่15) หรือ
รองศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราเพิ่มของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้นมากหรือไม่

 

 


 

ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำแนกตามเพศและประเภทสถาบัน ปีการศึกษา 2553

ระดับการศึกษา

จำนวนนักศึกษา

รวม

ชาย

หญิง

รวมสถาบันจำกัดรับและไม่จำกัดรับ

2,469,617

 1,098,039

 1,371,578

 ต่ำกว่าปริญญาตรี

 392,777

 210,322

 182,455

 ปริญญาตรี

1,811,998

 776,036

 1,035,962

 สูงกว่าปริญญาตรี

 264,842

 111,681

 153,161

 – ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 35,351

 10,995

 24,356

 – ปริญญาโท

 206,668

 89,319

 117,349

 – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 2,156

 844

 1,312

 – ปริญญาเอก

 20,667

 10,523

 10,144

ประเภทสถาบันจำกัดรับ

1,621,320

 723,358

 897,962

 ต่ำกว่าปริญญาตรี

 387,111

 208,130

 178,981

 ปริญญาตรี

1,148,299

 476,120

 672,179

 สูงกว่าปริญญาตรี

 85,910

 39,108

 46,802

 – ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 8,374

 2,778

 5,596

 – ปริญญาโท

 61,402

 28,560

 32,842

 – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 1,963

 777

 1,186

 – ปริญญาเอก

 14,171

 6,993

 7,178

ประเภทสถาบันไม่จำกัดรับ

 848,297

 374,681

 473,616

 ต่ำกว่าปริญญาตรี

 5,666

 2,192

 3,474

 ปริญญาตรี

 663,699

 299,916

 363,783

 สูงกว่าปริญญาตรี

 178,932

 72,573

 106,359

 – ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 26,977

 8,217

 18,760

 – ปริญญาโท

 145,266

 60,759

 84,507

 – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 193

 67

 126

 – ปริญญาเอก

 6,496

 3,530

 2,966

ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

2.4 นักเรียนนักศึกษาจำแนกตามภาครัฐและเอกชน ในปีการศึกษา 2553 จำนวนนักเรียนนักศึกษาโดยรวมทั้งประเทศ 15.10 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2552 (มี 15.03 ล้านคน) เมื่อพิจารณาสัดส่วนการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนจากที่เคยจัดได้ร้อยละ 17.8 ในปีการศึกษา 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 ในปีการศึกษา 2553 ระดับการศึกษาที่ภาคเอกชนจัดได้มากขึ้นคือ มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาและระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  กล่าวโดยรวมแล้ว ภาคเอกชนของไทยจัดการศึกษาได้เป็นสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศรายได้ปานกลางหลายประเทศ เพราะรัฐบาลไทยอุดหนุนการศึกษาภาครัฐเพิ่มมากขึ้นและสถาบันการศึกษาของภาครัฐก็มุ่งเปิดรับนักเรียนนักศึกษามากขึ้น ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีรายได้สูงพอที่จะส่งลูกเข้าสถานศึกษาเอกชนซึ่งเก็บค่าเล่าเรียนสูงกว่าของรัฐ ทำให้สถาบันการศึกษาภาคเอกชนของไทยไม่เติบโตเท่าที่ควร และมีการแข่งขันและความหลากหลายน้อยกว่าประเทศอื่น ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาประเภทสถานศึกษา

ของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2553

ระดับการศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

ร้อยละ

รวม

รัฐ

เอกชน

รัฐ

เอกชน

รวมทั้งหมด

15,102,403

12,337,498

 2,764,905

81.7

18.3

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

12,632,786

10,324,097

 2,308,689

81.7

18.3

ระดับก่อนประถมศึกษา

 2,755,371

 2,194,550

 560,821

79.6

20.4

ระดับประถมศึกษา

 5,044,242

 4,089,421

 954,821

81.1

18.9

ระดับมัธยมศึกษา

 4,833,173

 4,040,126

 793,047

83.6

16.4

  – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 2,769,264

 2,402,426

 366,838

86.8

13.2

  – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 2,063,909

 1,637,700

 426,209

79.3

20.7

       – ประเภทสามัญศึกษา

 1,309,184

 1,150,635

 158,549

87.9

12.1

       – ประเภทอาชีวศึกษา

 754,725

 487,065

 267,660

64.5

35.5

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  

 2,469,617

 2,013,401

 456,216

81.5

18.5

อนุปริญญา/เทียบเท่า

 392,777

 255,543

 137,234

65.1

34.9

ปริญญาตรี

 1,811,998

 1,528,934

 283,064

84.4

15.6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 35,351

 26,318

 9,033

74.4

25.6

ปริญญาโท

 206,668

 182,541

 24,127

88.3

11.7

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 2,156

 1,922

 234

89.1

10.9

ปริญญาเอก

 20,667

 18,143

 2,524

87.8

12.2

ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

 

 

 

 

2.5 จำนวนนักเรียนนักศึกษาของสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมจะมีสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาปีการศึกษา 2553 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2552 และเมื่อเทียบกับสัดส่วนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมดในปีการศึกษา 2553 ท้องถิ่นจัดการศึกษาให้เด็กเข้าเรียนได้เพียงร้อยละ 18.71 จากจำนวนนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาขยายรับนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้น ขณะที่การถ่ายโอนการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  ต่างจากการศึกษาของประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่ท้องถิ่นเข้มแข็งและชุมชนและสถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดการศึกษาเองส่วนใหญ่ โดยกระทรวงศึกษาจากส่วนกลางเป็นผู้ให้ความสนับสนุนและดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของชุมชนและสถาบันต่างๆ ไม่ได้เป็นผู้จัดการศึกษาแบบรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางแบบของไทย ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5  จำนวนนักเรียน นักศึกษาในสังกัดกรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสังกัดสำนัก

               การศึกษา กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2551 – 2553

 

ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา

2551

2552

2553

รวมทั้งหมด

1,874,410

1,916,254

1,943,877

ระดับก่อนประถมศึกษา– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- เด็กเล็ก/ปฐมวัย- อนุบาล

1,085,919

911,206

3,418

171,295

1,115,276

921,167

7,998

186,111

1,141,184

939,103

7,558

194,523

ระดับประถมศึกษา

525,942

522,255

513,376

ระดับมัธยมศึกษา– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย- ประเภทสามัญศึกษา

– ประเภทอาชีวศึกษา

262,437

200,224

62,213

60,644

1,569

278,602

211,008

67,594

65,536

2,058

289,170

216,868

72,302

69,879

2,423

ระดับอุดมศึกษา

112

121

147

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

112

121

147

ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

 

 

2.6 การศึกษาของสงฆ์ จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่จัดโดยสถาบันสงฆ์หรือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นในปี 2552 และในปี 2553 ลดลง ส่วนใหญ่คือแผนกธรรม – บาลี ที่จัดให้กับคฤหัสถ์ (ประชาชนที่ไม่ใช่นักบวช) สำหรับระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี หากพิจารณาสถิตินี้พบว่ามีเพียงแต่รายงานด้านปริมาณเท่านั้น ดังตารางที่ 6 ไม่สามารถประเมินด้านคุณภาพได้ น่าจะมีการศึกษาวิจัยแบบวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อพัฒนาการศึกษาที่จัดโดยสถาบันทางด้านศาสนาให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียน นักศึกษาการศึกษาของสงฆ์และคฤหัสถ์ จำแนกตามระดับและประเภทการศึกษา  ปี 2551-2553

ระดับ/ประเภทการศึกษา

2551

2552

2553

รวมทั้งหมด

1,896,630

2,126,123

1,749,782

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี

1,872,671

2,096,989

1,718,320

  – แผนกสามัญศึกษา

56,003

56,109

55,628

     – มัธยมศึกษาตอนต้นม. 1ม. 2ม .3

42,133

16,101

14,269

11,763

41,487

14,689

14,844

11,954

40,900

14,440

14,077

12,383

     – มัธยมศึกษาตอนปลายม. 4ม. 5ม .6

13,870

6,035

4,592

3,243

14,622

6,198

4,885

3,539

14,728

6,179

4,859

3,690

  – แผนกธรรม-บาลีนักธรรมธรรมศึกษา*บาลี

1,816,668

167,349

1,618,252

31,067

2,040,880

166,046

1,838,443

36,391

1,662,692

133,412

1,503,920

25,360

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

23,959

29,134

31,462

ระดับอุดมศึกษา

23,959

29,134

31,462

        – ปริญญาตรี– ประกาศนียบัตรบัณฑิต– ปริญญาโท– ปริญญาเอก

20,521

3,306

132

24,215

1,265

3,408

246

27,110

4,119

233

หมายเหตุ : *เป็นหลักสูตรที่จัดให้กับคฤหัสถ์

ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

 

 

2.7 การศึกษานอกระบบโรงเรียน เมื่อพิจารณาจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในปี 2553

พบว่า เพิ่มขึ้นจากปี 2552 มีผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาถึง 2.4 ล้านคนนับว่าค่อนข้างสูง โดยส่วนใหญ่       จะเรียนสายสามัญศึกษา ส่วนจำนวนผู้เรียนสายอาชีพ 4.1 ล้านคน สถิติในตารางนี้จึงเป็นเพียงแค่รายงานเชิงปริมาณแบบปีต่อปีที่บอกถึงการจัดการศึกษานอกระบบให้กับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ       ซึ่งรัฐควรส่งเสริมและให้ความสำคัญกับนอกระบบเพื่อช่วยให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหรือออกกลางคันไม่จบการศึกษาในระบบตามการศึกษาภาคบังคับซึ่งยังมีสัดส่วนที่สูง  ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนจำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาและสังกัด
ปี
2551 – 2553

ประเภท/ระดับการศึกษา

จำนวนผู้เรียน

2551

2552

2553

รวมทั้งหมด

6,161,383

5,608,715

6,931,489

การส่งเสริมการรู้หนังสือ (กศน.)

81,429

91,459

127,931

การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)

83,511

38,214

56,792

สายสามัญศึกษา (กศน.)

2,251,371

2,072,143

2,619,085

ระดับประถมศึกษา

212,588

145,686

171,801

ระดับมัธยมศึกษา

2,038,783

1,926,457

2,447,284

       – มัธยมศึกษาตอนต้น

834,983

751,926

883,215

       – มัธยมศึกษาตอนปลาย

1,203,800

1,174,531

1,564,069

            – ประเภทสามัญศึกษา

1,178,783

1,150,616

1,530,956

            – ประเภทอาชีวศึกษา

25,017

23,915

33,113

สายอาชีพ

3,745,072

3,406,899

4,127,681

หลักสูตรพิเศษ (สอศ.)

763,098

644,896

1,182,192

หลักสูตรที่เอกชนขออนุมัติฯ (สช.)

876,369

1,094,209

1,216,114

หลักสูตรอาชีพระยะสั้น (กทม.)

21,485

33,225

32,103

วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรระยะสั้น)

25,580

28,605

16,670

กลุ่มการศึกษาอาชีพของ กศน.

2,058,540

1,605,964

1,680,602

– การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

680,669

651,322

390,695

– การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (กศน.)

914,831

641,781

448,654

– การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

463,040

312,861

262,783

– กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

544,134

– โครงการตามพระราชดำริ

18,396

– การจัดการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

15,940

ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

2.8 กลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้วิจัยเข้าใจว่าน่าจะรวบรวมสถิติจำนวนนักเรียนประเภท   เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาได้ไม่ครบถ้วน เพราะรวบรวมเฉพาะจำนวนที่มาจากสถานศึกษาหรือศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆ ที่มีรายงานเข้ามาเท่านั้น ทำให้ได้ข้อมูลที่ต่ำกว่าข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งยังขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเด็กถูกใช้ขายแรงงาน  เด็กในธุรกิจทางเพศ เด็กที่มีปัญหายาเสพย์ติด ฯลฯ แต่ยอดรวมในสถิตินี้ก็สูงกว่าปี 2551–2552 มาเป็นลำดับ สะท้อนว่าเด็กและเยาวชนไทยยังคงมีปัญหาอยู่มาก เรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมฯ สำนักสถิติแห่งชาติ สถาบันเยาวชนแห่งชาติ ฯลฯ ควรร่วมมือกันสำรวจโดยละเอียด เข้าใจว่าเด็กที่ด้อยโอกาสหรือมีปัญหาด้านต่างๆจำนวนมาก คงไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว สถิติที่กระทรวงศึกษาได้มา น่าจะเป็นเพียงส่วนย่อยของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทั้งหมด ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8  จำนวนนักเรียนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาจำแนกตามประเภทและระดับการศึกษา

 ปีการศึกษา 2553

ประเภท

ระดับการศึกษา

รวม

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวม

3,993,808

619,468

2,198,520

919,805

256,015

1. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน2. เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ3. เด็กถูกทอดทิ้ง4. เด็กในสถานพินิจ

5. เด็กเร่ร่อน

6. ผลกระทบจากโรคเอดส์

7. ชนกลุ่มน้อย

8. เด็กที่ถูกทำร้าย

9. เด็กยากจน

10. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

11. อื่นๆ

182

38

87,959

339

1,803

5,791

35,922

2,725

3,791,771

1,364

65,914

12

3

7,893

13

364

176

6,065

359

596,957

99

7,527

68

13

53,786

194

1,279

3,993

23,354

1,098

2,090,491

337

23,907

78

17

21,114

119

144

1,478

5,243

903

867,522

684

22,503

24

5

5,166

13

16

144

1,260

365

236,801

244

11,977

ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

 

 

 

 

 

2.9 กลุ่มนักเรียนพิการและกลุ่มเด็กพิเศษด้านต่างๆ จำนวนนักเรียนที่มีความพิการและกลุ่มเด็กพิเศษด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก 49,563 คน ในปี 2552 เป็น 78,560 คน ในปี 2553 เมื่อพิจารณาจำนวนที่มีมากที่สุดคือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ รองลงมาคือ เด็กที่บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ และเด็กบกพร่องทางสติปัญญา เข้าใจว่าเป็นการเก็บรวบรวมสถิติเท่าที่ได้รับรายงานมาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ส่วนใหญ่ไม่มีนักจิตวิทยา ครูแนะแนว แพทย์ ช่วยดูแลมากนัก สถิติในตารางนี้จึงน่าจะต่ำกว่าข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นส่วนย่อยของเด็กไทยที่มีปัญหาด้านต่างๆ ทั้งประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเด็กกลุ่มนี้ที่ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา อีกมาก เรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุข ควรร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทำการสำรวจอย่างจริงจัง ปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ไขหรือทำให้เบาบางลงได้ เช่นปัญหาบกพร่องทางการเห็น ปัญหาทางการเรียนรู้ การบกพร่องทางการพูด/ภาษา ถ้าเราสำรวจปัญหาและเพิ่มบุคลากร เพิ่มงบประมาณในการแก้ปัญหาเด็กเหล่านี้ เราจะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากมีโอกาสเรียนรู้ปรับตัวได้ดีขึ้น  ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียนพิการและกลุ่มเด็กพิเศษด้านต่างๆจำแนกตามระดับและประเภทการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ประเภท

ระดับการศึกษา

รวม

ก่อน
ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมทั้งหมด

 78,560

 5,418

 53,835

 15,664

 3,643

 1. บกพร่องทางการเห็น

 2,901

 270

 1,218

 934

 479

 2. บกพร่องทางการได้ยิน

 5,634

 473

 2,179

 1,707

 1,275

 3. บกพร่องทางสติปัญญา

 13,516

 1,134

 8,566

 2,797

 1,019

 4. บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ

 6,085

 949

 3,040

 1,669

 427

 5. ปัญหาทางการเรียนรู้

 41,191

 830

 32,847

 7,262

 252

 6. บกพร่องทางการพูด/ภาษา

 1,796

 463

 1,032

 260

 41

 7. บุคคลออทิสติก

 2,474

 607

 1,533

 278

 56

 8. ปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์

 1,865

 263

 1,177

 368

 57

 9. พิการซ้อน

 3,098

 429

 2,243

 389

 37

ที่มา :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ.

 

 

 

 

 

2.10 อัตราการคงอยู่ของนักเรียน เมื่อพิจารณาอัตราการคงอยู่ของนักเรียนชั้นม.6/ปวช.3 ใน         ปีการศึกษา 2553 อยู่ที่ 57.7% สูงกว่าสถิติปีการศึกษา 2552 ที่อยู่ที่ 54.8% เล็กน้อย แต่ก็ยังหมายถึงว่ามีนักเรียนที่เข้า ป.1 ปีการศึกษา 2542 หลุดออกไปจากระบบการศึกษา คือ เด็กที่เรียนชั้นม.1 คงอยู่ถึงชั้น ม.6/ปวช.3 ใน ปีการศึกษา 2553 มีอัตราการคงอยู่จำนวนหกแสนกว่าคนหรือร้อยละ 57.7 ซึ่งยังคงเป็นสัดส่วนที่สูง และควรถือเป็นปัญหาใหญ่ ปัญหานี้คงเกิดขึ้นกับเด็กจากครอบครัวยากจนที่มีปัญหาทั้งเรื่องการขาดค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ การเดินทาง ค่าเสียโอกาสในการทำงาน ปัญหาโรงเรียน และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยที่ทำให้เด็กมีปัญหาในการเรียน ปัญหาเหล่านี้ต้องการการวิเคราะห์อย่างลึกและการแก้ไขอย่างเป็นระบบองค์รวม เช่น ต้องมีทุนการศึกษาให้เด็กยากจน ต้องมีครูแนะแนว มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และสวัสดิการสำหรับเด็กที่มีปัญหา ฯลฯ  สำหรับโครงการเรียนฟรี 15 ปี (หรือแจกของฟรี 5 รายการ) ของรัฐบาลช่วยลดภาระผู้ปกครองได้บ้าง แต่จากสภาพปัญหาของชีวิตและสังคมที่อัตคัดขาดแคลน และต้อง ดิ้นรนแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมสูง ทำให้ยากต่อการที่จะแก้ปัญหาเด็กวัยเยาวชนให้เรียนต่อถึงมัธยมศึกษาตอนปลายได้  ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น ป.1 รุ่นปีการศึกษา 2542

เรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553

ระดับการศึกษา

ปีที่เข้าศึกษา

จำนวนนักเรียน

อัตราการคงอยู่

ป.1

2542

1,088,951

100.0

ป.2

2543

1,021,990

93.9

ป.3

2544

1,008,138

92.6

ป.4

2545

1,002,042

92.0

ป.5

2546

993,575

91.2

ป.6

2547

979,722

90.0

ม.1

2548

943,755

86.7

ม.2

2549

914,799

84.0

ม.3

2550

884,933

81.3

ม.4/ปวช.1

2551

737,689

67.7

ม.5/ปวช.2

2552

644,065

59.1

ม.6/ปวช.3

2553

628,245

57.7

– ม.ปลาย สายสามัญศึกษา
– ม.4

2551

407,339

37.4

– ม.5

2552

402,753

37.0

– ม.6

2553

391,250

35.9

– ม.ปลาย สายอาชีวฯ (ปวช.)
– ปวช.1

2551

330,425

30.3

– ปวช.2

2552

241,312

22.2

– ปวช.3

2553

236,995

21.8

ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

 

 

 

2.11 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2552 ในภาพรวมลดลงจากปีการศึกษา 2551 โดยระดับระดับประถมศึกษามีผู้สำเร็จการศึกษาลดลง อาจเนื่องมาจากจำนวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาลดลง จากสภาพปัญหาของชีวิตและสังคมทำให้มีคนจำนวนมากที่ยากจนขาดแคลน สภาพการแข่งขันสูงทำให้เด็กส่วนหนึ่งต้องหลุดออกไปจากระบบโรงเรียน สำหรับระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีผู้สำเร็จการศึกษาสูงขึ้น  ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา ปีการศึกษา 2550-2552

ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา

2550

2551

2552

รวมทั้งหมด

2,737,121

2,711,685

2,694,318

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,211,400

2,178,815

2,166,693

ประถมศึกษา(ป.6)มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)มัธยมศึกษาตอนปลาย-  ประเภทสามัญศึกษา (ม.6)

–  ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.3)

981,096

760,331

469,973

306,821

163,152

976,915

725,803

476,097

308,103

167,994

922,570

760,646

483,477

343,177

140,300

ระดับการศึกษาอุดมศึกษา

525,721

532,870

527,625

ต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรี- ประกาศนียบัตรบัณฑิต

– ปริญญาโท

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

– ปริญญาเอก

153,739

304.035

67,947

14,633

51,719

215

1,380

143,041

311,377

78,452

19,065

57,324

422

1,641

131,989

307,004

88,632

22,004

63,639

1,191

1,798

ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

 

 

 

 

 

2.12 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการศึกษา รัฐได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับสูงราวร้อยละ 21–23 ของงบประมาณทั้งประเทศ หรือร้อยละ 4–5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศ ประเทศไทยจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาสูงติดต่อกันมาหลายปีเทียบกับ 10 ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในปีงบประมาณ 2552 และ 2553 คิดเป็นจำนวนเงินปีละกว่า 4 แสนล้านบาท ข้อน่าสังเกตคือ ทั้งที่ประเทศไทยใช้งบประมาณการศึกษามากและเพิ่มขึ้นตลอด แต่จำนวนและสัดส่วนนักเรียนต่อประชากรเดียวกันที่ได้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สัดส่วนคนที่ได้เรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาก็ต่ำ และได้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยในการทดสอบนักเรียนอายุ 15 ปีระหว่างชาติที่จัดโดยกลุ่ม OECD ต่ำกว่าประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศที่ใช้งบการศึกษาคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่ำกว่าของ   ไทย ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาอยู่ที่ประเทศไทยที่ใช้งบประมาณได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับประเทศอื่นๆ   ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12   ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษากับงบประมาณทั้งหมดและร้อยละของ

                  งบประมาณด้านการศึกษากับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ปีงบประมาณ

                  2550-2553

 

 หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ

งบประมาณราย1/จ่ายด้านการศึกษา

งบประมาณ2/รายจ่ายทั้งหมด ผลิตภัณฑ์มวลรวม3/ภายในประเทศ (GDP)

% งบฯ ด้านการศึกษา ต่องบฯ ของประเทศ

% งบฯ ด้านการศึกษาต่อGDP

2550

355,241.10

 1,566,200.00

8,399,000.00

22.68

4.23

2551

364,634.20

1,660,000.00

       9,418,600.00

21.97

3.87

2552

 419,233.20

1,951,700.00

   8,831,800.00

21.48

4.75

2553

  402,891.50

 1,700,000.00

      9,096,700.00

23.70

4.43

หมายเหตุ  :  1/ -3/ ใช้ข้อมูลจากรายงานงบประมาณ โดยสังเขปประจำปีงบประมาณ 2550-2553
ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

2.13 การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ในปีงบประมาณ 2553 รัฐจัดสรรงบประมาณให้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นและระดับอุดมศึกษาลดลง ซึ่งโดยหลักการแล้วก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บริการแก่ประชากรจำนวนมากกว่าและถือว่าเป็นการศึกษาระดับที่จะสร้างพลเมืองที่ดีให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยสัดส่วนมากกว่า แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการรู้จักใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย สถิตินี้ไม่แยกงบประมาณระหว่างระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทำให้เห็นภาพไม่ชัดเจนผู้วิจัยเชื่อว่าการจัดส่วนงบประมาณระดับก่อนประถมศึกษาค่อนข้างต่ำเพราะมีเด็กเล็กจำนวนมากราว 1 ล้านคน ที่ไม่ได้เข้าเรียน (ดูตารางที่ 1) ทั้งๆ  ที่วัยเด็กเล็กเป็นวัยโอกาสทองในชีวิตที่สมองของพวกเขาจะเติบโตได้เร็วที่สุดและเรียนรู้ได้เร็วที่สุด     ถ้าลงทุนจัดการศึกษาระดับวัยเด็กเล็กให้มีคุณภาพ จะพัฒนาให้เด็กไทยฉลาดได้เพิ่มขึ้นมาก ส่วนระดับมัธยมศึกษา ธนาคารโลกได้ตั้งข้อสังเกตว่าไทยใช้งบประมาณในชั้นมัธยมศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศต่ำกว่าประเทศเอเชียแปซิฟิก (UNDP THAILAND HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2009)   ดังตารางที่13

ตารางที่ 13  งบประมาณด้านการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา ปีงบประมาณ 2551-2553

หน่วย : ล้านบาท

ระดับการศึกษา

2551

2552

2553

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

รวมทั้งหมด

364,634

100

419,233

100

402,892

100

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

253,509

69.52

281,571

67.16

303,965

75.45

อุดมศึกษา

67,011

18.38

72,059

17.19

63,831

15.84

การศึกษาไม่กำหนดระดับ

157

0.04

139

0.03

2,060

0.51

การบริการสนับสนุนการศึกษา

33,212

9.11

53,667

12.80

22,578

5.60

การศึกษาอื่น

10,744

2.95

11,798

2.81

10,458

2.60

หมายเหตุ  :  ใช้ข้อมูลจากรายงานงบประมาณ โดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ 2551-2553

2.14 ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  จำนวนปีที่ได้รับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยวัยแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป  ยังอยู่ที่ 8.2 ปี ในปี 2553  ยืนยันว่าปัญหาการที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ได้เรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องใหญ่จริง การที่แรงงานไทย           มีการศึกษาคิดเป็นจำนวนปีโดยเฉลี่ยต่ำเพียง 8 ปี คือไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ในหมู่ประชากรผู้ใหญ่ที่สูงอายุ 40 ปีขึ้นไป ยิ่งได้รับการศึกษาคิดเป็นจำนวนปีโดยเฉลี่ยต่ำมากอยู่ที่          4.6 ปี-7.4 ปี  เท่านั้น  ดังตารางที่14

ตารางที่ 14 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยในวัยแรงงาน จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
ปี 2551 – 2553

กลุ่มอายุ

2551

2552

2553

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

อายุ  15 ปีขึ้นไป

8.0

8.2

7.8

8.1

8.3

7.9

8.2

8.4

8.0

อายุ  15-39 ปี

10.3

10.1

10.5

10.5

10.2

10.7

10.6

10.2

10.9

อายุ  40-59 ปี

7.1

7.5

6.8

7.3

7.7

7.0

7.4

7.8

7.1

อายุ  15-59 ปี

8.8

8.9

8.7

8.9

9.0

8.9

9.0

9.1

9.0

อายุ 60 ปีขึ้นไป

4.4

5.1

4.0

4.4

5.1

3.9

4.6

5.3

4.1

ที่มา : กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

2.15 ครู อาจารย์  เมื่อพิจารณาแยกตามวุฒิการศึกษา และแยกตามรัฐและเอกชน ไม่จำแนกว่าเป็น   ครู อาจารย์ที่สอนการศึกษาระดับไหน เท่าไหร่ อย่างไร ทำให้เปรียบเทียบวิเคราะห์ได้ยาก สถิติเพียงแต่บอกให้เรารับรู้ว่ามีครู อาจารย์ทั่วประเทศราว 7 แสนคน ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.7 จบปริญญาตรี ซึ่งต่างจากประเทศที่พัฒนาการศึกษามากกว่าไทยที่มักนิยมใช้การศึกษาครูระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15  ร้อยละของครู-อาจารย์ทั้งหมดที่สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จำแนกตาม      วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553

วุฒิการศึกษา

รวมทั้งหมด

สัดส่วนวุฒิการศึกษาของครู

จำนวนครู-อาจารย์

สัดส่วนครู

รัฐ

เอกชน

รัฐ

:

เอกชน

รวม

 758,749

100.0

 597,240

 161,509

79

:

21

ต่ำกว่าปริญญาตรี

 19,408

2.6

 17,834

 1,574

92

:

8

ปริญญาตรี

 407,453

53.7

 385,924

 21,529

95

:

5

ประกาศนียบัตรบัณทิต

 1,504

0.2

 101

 1,403

7

:

93

ปริญญาโท

 111,558

14.7

 96,596

 14,962

87

:

13

ปริญญาเอก

 23,587

3.1

 19,381

 4,206

82

:

18

ไม่ระบุ

 195,239

25.7

 77,404

 117,835

40

:

60

ที่มา : กลุ่มสถิติและวิเคราะห์สภาวะการศึกษาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

2.16 ผู้มีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา สถิตินี้ผู้วิจัยคัดเพิ่มเติมมาจากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สถิติที่ยืนยันว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.2  มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาและต่ำกว่า ทำให้ประสิทธิภาพหรือผลิตภาพแรงงานไทยค่อนข้างต่ำ และประเทศไทยขาดแรงงานฝีมือ สถิตินี้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 10 ปี ที่แล้วน้อยมาก ทั้งๆที่รัฐบาลลงทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าปัญหานี้ใหญ่โตซับซ้อนมากกว่าที่จะช่วยแก้ไขได้ด้วยการลงทุนการศึกษาเพิ่มอย่างเดียว  ดังตารางที่16

ตารางที่ 16 จำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ ปี 2553

ระดับการศึกษาที่สำเร็จ

จำนวน

สัดส่วน

รวม

38,180

             100

  1. ไม่มีการศึกษา
  2. ต่ำกว่าประถมศึกษา
  3. ประถมศึกษา

1,300.6

10,623.4

8,389.5

3.4

27.8

              22.0

4. มัธยมศึกษาตอนต้น5. มัธยมศึกษาตอนปลาย5.1 สายสามัญศึกษา5.2 สายอาชีวศึกษา

5.3 สายวิชาการศึกษา

5,905.5

5,213.4

3,969.9

1,231.4

12.2

15.5

13.7

10.4

3.2

               0.0

     6. อุดมศึกษา6.1 สายวิชาการ6.2 สายวิชาชีพ6.3 สายวิชาการการศึกษา

6,532.1

3,886.5

1,923.7

721.8

17.1

10.2

5.0

1.9

     7. การศึกษาอื่นๆ8. ไม่ทราบ

76.0

139.6

0.2

0.4

ที่มา : สำนักสถิติแห่งชาติ การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553. http://www.NSO.GO.TH

2.17 คะแนนเฉลี่ยนักเรียนทั้งประเทศคะแนนเฉลี่ยนักเรียนทั้งประเทศ จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ONET) ม.3 และม.6 ในวิชาสำคัญๆ สะท้อนว่านักเรียนทั้ง ม.3 และ ม.6 โดยรวมทั้งประเทศได้คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาต่ำกว่าร้อยละ 50 (จากคะแนนเต็ม 100)  หลายวิชาได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 40 ด้วย ดังตารางที่ 17 และตารางที่ 18

ตารางที่ 17 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2551-2553 จำแนกตามวิชา

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 

วิชา

ปีการศึกษา

2551

2552

2553

ภาษาไทย

41.1

35.0

42.8

สังคมศึกษา

41.4

40.0

40.8

ภาษาอังกฤษ

32.4

20.0

16.2

คณิตศาสตร์

32.7

24.0

24.1

วิทยาศาสตร์

39.4

27.5

29.2

ที่มา : สทศ.วิกฤตการศึกษาไทยwww.NIETS.OR.TH

ตารางที่ 18   คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2551- 2553

 จำแนกตามวิชา  (คะแนนเต็ม 100คะแนน)

วิชา

ปีการศึกษา

2551

2552

2553

ภาษาไทย

46.5

44.0

42.6

สังคมศึกษา

34 .7

34.0

46.5

ภาษาอังกฤษ

30.7

20.0

19.2

คณิตศาสตร์

36.1

22.5

15.0

วิทยาศาสตร์

33 .7

26.3

30.9

ที่มา : สทศ.วิกฤตการศึกษาไทยwww.NIETS.OR.TH

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: