RSS

จะแก้ปัญหาผู้นำประสิทธิภาพต่ำ คอร์รัปชัน และความขัดแย้งรุนแรงได้อย่างไร

04 ก.ค.

จะแก้ปัญหาผู้นำประสิทธิภาพต่ำ คอร์รัปชัน และความขัดแย้งรุนแรงได้อย่างไร

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล

ปัญหาหลักของประเทศไทย ถูกกำหนดโดยระบบทางเศรษฐกิจการเมืองมากกว่า โดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ

ปัญหาใหญ่ที่สุด คือ ปัญหาผู้นำประสิทธิภาพต่ำคอร์รัปชัน และประเทศมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงได้อีก เนื่องจากยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำต่ำสูง และการแบ่งแนวคิดทางการเมืองเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง

การแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคเพื่อไทย เพราะพวกเขาทั้งคุมเสียงข้างมากในสภา คุมเศรษฐกิจ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ถึงจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ เลือกตั้งใหม่ ก็จะได้นักการเมืองประเภทเดิมๆ มีความรู้ความสามารถ จิตสำนึกเพื่อส่วนร่วมต่ำ มุ่งหาประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกมากกว่า ความจริงทางเศรษฐกิจการเมือง คือ ประชาชนเป็นแบบไหน ก็จะได้ผู้แทนและรัฐบาลแบบนั้น ดังนั้น ต้องหาทางปฏิรูปให้ประชาชนมีคุณภาพได้ก่อน จึงจะได้ผู้แทนที่มีคุณภาพ
การที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังยากจน ได้รับการศึกษาแบบท่องจำที่มีคุณภาพต่ำ รู้เรื่องเศรษฐกิจการเมืองน้อย พึ่งพาอยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของคนรวย คนมีอำนาจ ทำให้ประเทศไทยได้มี ส.ส. ส.ว. ประเภทนักธุรกิจนายทุน ขุนนางเก่าให้ความผู้อุปถัมภ์ และคนที่สื่อสารเข้าถึงประชาชนได้เก่งมากกว่าคนที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม รัฐมนตรีมาจากคนที่มีอำนาจ ชื่อเสียงที่ต่อรองกับเจ้าของ พรรคได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถในด้านกิจการกระทรวงที่ตนไปเป็นรัฐมนตรี นี่คือ ปัญหาใหญ่ที่จะทำให้ประเทศไทยตกต่ำอย่างที่ยากจะไปแข่งขันกับใครเขาได้ อย่าว่าแต่แข่งขันกับคนอื่นเลย แค่แก้ปัญหาภายในประเทศเอง เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาของแพง และการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม รัฐบาลไทยก็ยังมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ต่ำมาก
ระบบเลือกตั้งแบบไทยมีปัญหา การทำรัฐประหารยึดอำนาจ มีรัฐบาลจากระบบแต่งตั้งก็เป็นปัญหา เพราะจะอยู่ในกลุ่มชนชั้นนำที่มีแนวคิดจารีตนิยม อำนาจนิยม ถูกฉ้อฉลด้วยระบบทุนนิยมที่เน้นความร่ำรวยส่วนตน ไม่ต่างไปจากพวกนักการเมืองที่มาจากระบบเลือกตั้ง การรัฐประหารจะทำให้ฝ่ายต่อต้านปลุกระดมมวลชนของตนให้ออกมาคัดค้าน เกิดความรุนแรง ปั่นป่วน รัฐบาลแต่งตั้งจะบริหารให้ดีได้ยากมาก
ทางเลือกที่สาม คือ ต้องช่วยกันปฏิรูปภาคประชาชน ให้มีความรู้เรื่องสิทธิพลเมือง ระบบโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบทางเลือกที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกว่าระบบทุนนิยมกึ่งผูกขาดที่เป็นบริวารทุนต่างชาติในปัจจุบัน และประชาชนต้องมีการจัดตั้งองค์กร เป็นกลุ่ม องค์กร สหภาพแรงงาน สมาคมชาวนาชาวไร่ สมาคมอาชีพต่างๆ สหกรณ์ องค์กรชุมชนรูปแบบต่างๆ ที่เข้มแข็งประชาชนจึงจะสามารถสร้างอำนาจต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่ได้มากขึ้น ผลักดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ สร้างประชาธิปไตย (สิทธิเสมอภาค) ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม ซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนผู้แทน
ประเทศไทยต้องการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง สังคม อย่างขนานใหญ่ ประเทศจึงจะเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ปัญหา ส่วนรวม และแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกที่มีการแข่งขันสูงได้ดีขึ้น การปฏิรูปที่แท้จริงคงไม่อาจมาจากพรรคการเมืองที่เรามีอยู่ เพราะพวกเขาไม่ฉลาด และเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้น มากกว่าเห็นประโยชน์ของประเทศชาติระยะยาว ทางออกที่เป็นไปได้ คือ ปัญญาชนและประชาชนที่ตื่นตัว เข้าใจปัญหานี้ ผนึกกำลังกันรณรงค์ให้การศึกษาเรื่องสิทธิพลเมืองและจัดตั้งประชาชน
ปัญหาของประเทศไทยขณะนี้ คือ เป็นประชาธิปไตยแต่เปลือกนอก แต่เนื้อหาแท้เป็นเผด็จการนายทุนและขุนนางที่ซ่อนรูป ปัญญาชน ประชาชนที่มีการศึกษา และตื่นตัวทางการเมืองจำนวนไม่น้อยถูกดึงให้เข้าข้างชนชั้นนำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แบบแบ่งเป็น 2 ขั้ว บางส่วนก็พึงพอใจกับการเสนอความคิดเห็น รณรงค์เรื่องการแก้ไขกฎหมายบางเรื่องหรือวิวาทะในเรื่องต่างๆ ตามความคิดเห็น ความเชื่อ ของตนมากกว่า ที่จะมาสนใจปัญหาปากท้องฐานะความเป็นอยู่และความรู้ ค่านิยม ของภาคประชาชน ปัญญาชนที่ก้าวหน้าคิดถึงประโยชน์ประชาชนมีน้อยและไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือให้การศึกษา และจัดตั้งประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะเรื่อง ประชาธิปไตย (สิทธิเสมอภาค) ทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจนและการศึกษาต่ำยังขาดแคลนอยู่มาก
ระบบเลือกตั้งของไทยในปัจจุบันหลอกลวงประชาชนว่าการได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ การที่ประชาชนมีประชาธิปไตยแล้ว ปัญญาชนจำนวนหนึ่งก็สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ตนจะวิพากษ์ชนชั้นนำระดับสูงได้เพิ่มขึ้น แต่สำหรับประชาชนชั้นล่าง สิทธิเสรีภาพที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ นั่นก็คือ สิทธิเสรีภาพที่จะได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ มีงานทำที่เหมาะสม ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีมาตรฐานที่ดี
ปัญหาของประชาชน คือ พวกเขาไม่ ตระหนักว่าสิทธิเสรีภาพทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ของประชาชนพลเมืองนั้น เป็นสิทธิที่พวกเขาในฐานะพลเมืองเจ้าของทรัพยากรส่วนรวมและผู้เสียภาษีทั้งทางตรงทางอ้อมให้รัฐบาล ควรได้ เป็นสิทธิที่พวกเขาต้องรวมกลุ่มกัน ต่อสู้เรียกร้องปกปักรักษา ไม่ใช่เรื่องที่จะหวังพึ่งให้ชนชั้นสูง ชนชั้นนำ มายืนให้แบบผูกมัดให้ประชาชนต้องอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของชนชั้นนำ
นี่คือ พันธกิจที่ปัญญาชน ประชาชนผู้ตื่นตัวจะต้องออกไปช่วยกันทำ ให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจปัญหานี้ ไม่ควรจะเน้นเรื่องแก้หรือไม่แก้กฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยกว่าปัญหาเศรษฐกิจการเมืองของภาคประชาชน
 

Tags : รศ.วิทยากร เชียงกูล

 

ป้ายกำกับ: ,

4 responses to “จะแก้ปัญหาผู้นำประสิทธิภาพต่ำ คอร์รัปชัน และความขัดแย้งรุนแรงได้อย่างไร

 1. รังสรรค์ สุทารัมย์

  กรกฎาคม 7, 2012 at 12:59 am

  เห็นด้วยครับ

   
 2. รังสรรค์ สุทารัมย์

  กรกฎาคม 7, 2012 at 1:00 am

  หนังสือคู่มือพัฒนาตนเองและพัฒนาภาวะผู้นำ ของท่านอาจารย์ มีจำหน่ายไหมครับ

   
 3. กบในกะลา

  ตุลาคม 19, 2012 at 3:10 pm

  บอกได้เลยว่า no way เพราะประโยคแรกที่คุณเขียนก็บอกได้ว่าคุณยังแบ่งเขาแบ่งเรา การแก้ปัญหาของสังคมไทย ใช้ปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ ตราบใดถ้ายังก้าวไม่พ้นคำว่าพวกเขา พวกเรา ต่อให้เป็นเทวดาก็แก้ไม่ได้

   
 4. ชาญชัย

  กรกฎาคม 22, 2013 at 8:09 pm

  สังคมโลกกำลังเผชิญภัยคุกคามหลายอย่าง คอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล จนถึงประเทศ ประชาคมโลก ประวัติศาสตร์หรือข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ชี้ชัดให้เห็นถึงโทษ ภัยคุกคามนี้ที่บิดเบือนการปกครองให้ประโยชน์ตกแก่ผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่กลุ่ม ไม่กี่คน ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้แบกรับภาระเพื่อประโยชน์ของคนส่วนน้อย

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: