RSS

Daily Archives: มีนาคม 11, 2013

ลิงก์

“รถยนต์คันแรก” ทำร้ายคน 65 ล้านคนอย่างไร

รัฐบาลและนักเขียนที่เข้าข้างรัฐบาลอ้างว่า โครงการรถยนต์คันแรกเป็นการช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสได้ซื้อรถยนต์…

 
ลิงก์

ปัญหาและทางออกของเศรษฐกิจไทย

ประชาชนถูกรัฐบาลอธิบายให้เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจแบบง่ายๆ ว่า มีโครงการแบบประชานิยมและการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนจากต่างชาติและการส่งออกเยอะๆ