RSS

Daily Archives: พฤษภาคม 30, 2014


“ทักษิณ” ที่ผมรู้จัก

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล

ทักษิณเริ่มสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจมือถือและดาวเทียม บริษัทของเขาเคยจัดกิจกรรมให้เยาวชนแข่งขันเขียนเรียงความและเชิญผมเป็นหนึ่งในกรรมการด้วย ภาพพจน์ของเขาตอนที่เล่นการเมืองใหม่ๆ ทั้งในพรรคพลังธรรมและพรรคไทยรักไทยช่วงต้นๆ อยู่ในเกณฑ์ดี เขาติดต่อให้นักวิชาการ นักวิชาชีพหลายคนไปช่วยงานของเขาในระดับต่างๆ ตอนที่ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ จัดสัมมนาระดมความคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาเกษตรกร ประพัฒน์เชิญผมไปร่วมอภิปรายด้วย มีนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชนผู้นำเกษตรการมาประชุมกันหลายคน นโยบายหลายด้าน เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค ทักษิณได้ไปจากพวกหมอและคนอื่นๆ
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

มนุษย์จะเจริญขึ้นหรือจะเจอหายนะกันแน่?


มนุษย์จะเจริญขึ้นหรือจะเจอหายนะกันแน่?

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล
คนไทยในยุคของความขัดแย้งแบบ 2 ขั้วสุดโต่งที่มีการชุมนุมเดินขบวน ลอบยิงกัน ทำร้ายกัน ฯลฯ อย่างยืดเยื้อ ไม่รู้ว่าจะจบหรือหาทางออกกันได้อย่างไร

เมื่อไหร่ ควรจะได้มีความรู้เรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์เพื่อจะได้แง่คิดในการมองปัญหาปัจจุบันและอนาคตของมนุษย์ในสังคมได้ดีขึ้น

การจัดการศึกษาของไทยยังมีคุณภาพต่ำ เพราะทำให้คนสนใจการเรียนรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์น้อย เน้นการท่องจำและฝึกทักษะเฉพาะทาง ทำให้คนไทยชอบคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้นๆ และชอบเชื่อแบบเลือกเข้าข้างกลุ่มที่คิดแบบสุดโต่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยใช้อารมณ์ความรู้สึก ศรัทธามากกว่าการใช้เหตุผลและการพิสูจน์ ทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (อย่างเป็นวิชาการ) สังคมแบบนี้ทำให้เกิดความขัดแย้ง, ความรุนแรงและความตกต่ำ ชนชั้นนำไทยยังขาดสติปัญญา, การมองการณ์ไกล มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีความรู้ความสามารถที่แก้ปัญหาของประเทศในเชิงปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านทรัพย์สิน รายได้ และการศึกษาสำหรับคนส่วนใหญ่
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: