RSS

Category Archives: การปฏิรูป

คำชี้แจงของผู้เขียนรายงาน


คำชี้แจงของผู้เขียนรายงาน

                รายงานสภาวะการศึกษาไทย เป็นหนังสือรายงานประจำปีที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้วิจัยเชิงเอกสารและเขียนอย่างเป็นอิสระตั้งแต่ปี 2541 โดยมีนโยบายให้เป็นรายงานที่เสนอข้อมูลเรื่องการศึกษาในรอบปีควบคู่ไปกับการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อจูงใจให้คนสนใจอ่าน ปลุกให้คนช่วยกันคิดวิเคราะห์ต่อ มุ่งให้เกิดพลังของการเรียนรู้ร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

เนื้อหาสาระหลักของรายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับนี้ นอกจากจะเป็นการสรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังเน้นเรื่องกรณีศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในประเทศอื่นที่ปฏิรูปการศึกษาได้ผลมากกว่าไทย และการเสนอยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้อย่างกว้างขวางและลึกขึ้น

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงแนวทางใหญ่ ๆ ของการปฏิรูปการศึกษามากกว่ากล่าวถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาในรายละเอียด เนื่องจากผู้วิจัยเองได้เคยเขียนเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับก่อน ๆ มาแล้ว และสภาพการณ์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ 2-3 ปีก่อนมากนัก รายงานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นแนวทางใหญ่  ๆ ในการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ได้ผลมากกว่า ผู้สนใจอยากทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องการศึกษาไทยในประเด็นที่ละเอียดอาจจะค้นหารายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับปีก่อน ๆ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษาwww.onec.go.th หรือ http://www.witayakornclub.wordpress.com

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุป ตีความ ตั้งข้อสังเกต วิพากษ์วิจารณ์ และเสนอแนะโดยผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการและพลเมืองผู้ห่วงใยอนาคตของประเทศคนหนึ่ง ไม่ใช่ทัศนะทางการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานชิ้นนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณ นักวิชาการและผู้ทำรายงานสถิติข้อมูลทางด้านการศึกษาทุกท่านที่ผู้วิจัยได้อาศัยข้อมูลมาใช้อ้างอิงในรายงานฉบับนี้ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศสำนักวิจัย และพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ได้ช่วยจัดหาข้อมูลให้ผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการสัมมนาพิจารณารายงานฉบับนี้ที่ได้ช่วยวิจารณ์และให้ความเห็นข้อมูลเพิ่มเติม ผู้วิจัยหวังว่ารายงานฉบับนี้จะมีส่วนช่วยให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน ผู้สนใจได้เห็นแง่มุมที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและลงมือปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่แต่ละคนจะทำได้กันอย่างได้ผลยิ่งขึ้น

วิทยากร เชียงกูล, รศ. (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

กุมภาพันธ์ 2556

 

ป้ายกำกับ:

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ว่าด้วยนวัตกรรมผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 3


ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ว่าด้วยนวัตกรรมผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 3

สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ว่าด้วยนวัตกรรมผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ผู้นำกับวิกฤต และ อนาคตประเทศไทย” วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ————————————

กล่าวเปิดงาน โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้นำการเมืองกับอนาคตของประเทศไทย” โดย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปท้องถิ่นเท่ากับปฏิรูปประเทศไทย” โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ คณบดี วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ แถลงผลรังสิตโพลล์ เรื่อง “ผู้นำกับวิกฤตและอนาคตประเทศไทย” โดย พลเรือตรี ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม อภิปราย เรื่อง “ผู้นำกับวิกฤตและอนาคตประเทศไทย” โดยวิทยากร 1. คุณสุริยะใส กตะศิลา นักศึกษาหลักสูตร Ph.D.Leadership มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ผศ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 3. ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ฟรี สนใจสำรองที่นั่ง : โทรศัพท์มือถือ 08 3856 0193-4 หรือ e-mail : csi_rsu@gmail.com ขอแสดงความนับถือ ชนัฐนันท์ มณฑาทอง เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ปณิธานของวิทยาลัยฯ “สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ” e-mail : mam_csi@yahoo.com โทร.0-2997-2222 ต่อ 1217 มือถือ 08 3856 0193-4 โทรสาร. 0-2533-9697

 

ป้ายกำกับ: , ,

บรรณานุกรม (รายงานสภาวะฯปี51-52)


บรรณานุกรม

 

หนังสือเล่ม/บทความวิชาการ

โครงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ปลายทางความรู้ : ชุดความรู้ศูนย์การเรียนรู้

            ชุมชน ภาคต่าง ๆ (5 เล่ม) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2552 

ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธ “ทุนมนุษย์กับผลตอบแทนทางการศึกษา” การสัมมนาทาง

            วิชาการประจำปี 2551 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่

            29-30 พฤศจิกายน       2551

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ “การศึกษากับความมั่นคงของมนุษย์” บทความจากเว็บไซท์ของ

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย WWW.TDRI.OR.TH

ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์  คุณภาพแรงงานไทย  การสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 

Read the rest of this entry »

 

6. แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคแบบคอขวดของการปฏิรูปการศึกษา (รายงานสภาวะฯปี51-52)


6. แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคแบบคอขวดของการปฏิรูปการศึกษา

            บทนี้ผู้วิจัยได้สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องใหญ่เชิงโครงสร้างที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดหรือเป็นอุปสรรคแบบคอขวด 5 เรื่อง คือ 1.การเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาประเทศและการศึกษาเสียใหม่ 2.การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารแบบมีภาคี 4 ฝ่ายแทนระบบราชการแบบรวมศูนย์อยู่ที่กระทรวงศึกษา 3.การปฏิรูปเรื่องการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ/คุณภาพเพิ่มขึ้น 4.การปฏิรูปเพื่อเพิ่มคุณภาพ/ประสิทธิภาพครูอาจารย์และกระบวนการสอนการเรียน และ 5.การรณรงค์ให้ประชาชนทั้งประเทศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีจิตสำนึกและเอาการเอางาน ผู้วิจัยเชื่อว่าหากแก้ไขปัญหาเรื่องใหญ่ระดับโครงสร้างทั้ง 5 เรื่องนี้ได้ เราก็จะอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขปัญหาในระดับย่อย เช่นปฏิรูปการจัดการศึกษาประเภทต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงไว้ในบทต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ได้ด้วย

Read the rest of this entry »

 

5. การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (รายงานสภาวะฯปี51-52)


5. การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

            บทนี้นำเสนอเรื่องบทบาทและความสัมพันธ์แบบต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลต่อกันของการจัดการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางสังคมที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ประเทศต้องจัดการศึกษาให้ทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ/คุณภาพ ทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถทักษะและเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ประสบความสำเร็จได้

Read the rest of this entry »

 

4. การประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาโดยบุคคลวงการต่าง ๆ (รายงานสภาวะฯปี51-52)


4. การประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาโดยบุคคลวงการต่าง ๆ  

            บทนี้นำเสนองานคัดสรรจากทัศนะและบทวิเคราะห์ในเรื่องการจัดการศึกษา/การปฏิรูปการศึกษาของบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการ นักวิชาการ ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน ที่ผู้วิจัยเห็นว่า จะช่วยให้เห็นภาพปัญหาและผลของการจัดการศึกษาของประเทศไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น ผู้วิจัยเลือกมาเฉพาะบางส่วนและเลือกเน้นบางประโยคที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญ

Read the rest of this entry »

 

3. การประเมินผลด้านคุณภาพ/ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา (รายงานสภาวะฯปี51-52)


3. การประเมินผลด้านคุณภาพ/ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา

บทนี้เสนอเรื่องการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิภาพการศึกษาโดยอาศัยการสรุปจากรายงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) โดยผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วย

Read the rest of this entry »

 

บทที่ 1 การเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย และสถานะของประเทศไทยในระบบโลก (รายงานสภาวะปี51-52)


บทที่ 1  การเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย และสถานะของประเทศไทยในระบบโลก 

            บทนี้ต้องการเสนอสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาและโอกาสในการได้รับการศึกษาของคนไทย เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าการจะเข้าใจสภาวะการจัดการศึกษาประเทศไทยได้อย่างเห็นภาพใหญ่ เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องบริบททางสังคม (รวมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง) และบริบทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกด้วย

Read the rest of this entry »

 

สารบัญ (รายงานสภาวะฯปี51-52)


สารบัญ

 

คำนำ

คำชี้แจงของผู้เขียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

Read the rest of this entry »

 

คำชี้แจงของผู้เขียน (รายงานสภาวะฯปี51-52)


รายงานสภาวะการศึกษาไทยเป็นหนังสือรายงานประจำปี ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้วิจัยและเขียนอย่างเป็นอิสระมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 เป็นรายงานแบบเสนอข้อมูลเรื่องการศึกษาในรอบปีควบคู่ไปกับการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์วิจารณ์ เป้าหมายคือเพื่อทำให้เป็นรายงานประจำปีที่มีลักษณะจูงใจให้คนสนใจอ่าน ปลุกให้คนช่วยกันคิดวิเคราะห์ต่อ ทำให้เกิดพลังของการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น

Read the rest of this entry »

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (รายงานสภาวะฯปี51-52)


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดหลักของรายงานฉบับนี้คือบทบาทของการจัดการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย เนื้อหาประกอบไปด้วย 6 บท ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 การเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทยและสถานะของประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจโลก เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยแบบที่มีความขัดแย้งผันผวนสูง การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาดที่มีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย มีผลกระทบในทางลบต่อการจัดการศึกษาเพื่อประชาชนไทยส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันก็สะท้อนว่าการจัดการศึกษาของไทยเท่าที่ผ่านมายังไม่มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพมากพอที่จะไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้

Read the rest of this entry »

 

Clip video วิทยากร เชียงกูล สัมภาษณ์ในประเด็น 14 ตุลา ถึงเหลือง-แดง ทักษิณคือปัญหา ?


วิทยากร เชียงกูล

รายการทางช่อง สทท. 11 คืน 19 ต.ค.2552 ในรายการ เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก

 

ป้ายกำกับ: