RSS

Category Archives: การศึกษา

สารบัญ (รายงานสภาวะฯปี51-52)


สารบัญ

 

คำนำ

คำชี้แจงของผู้เขียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

Read the rest of this entry »

 

คำชี้แจงของผู้เขียน (รายงานสภาวะฯปี51-52)


รายงานสภาวะการศึกษาไทยเป็นหนังสือรายงานประจำปี ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้วิจัยและเขียนอย่างเป็นอิสระมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 เป็นรายงานแบบเสนอข้อมูลเรื่องการศึกษาในรอบปีควบคู่ไปกับการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์วิจารณ์ เป้าหมายคือเพื่อทำให้เป็นรายงานประจำปีที่มีลักษณะจูงใจให้คนสนใจอ่าน ปลุกให้คนช่วยกันคิดวิเคราะห์ต่อ ทำให้เกิดพลังของการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น

Read the rest of this entry »

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (รายงานสภาวะฯปี51-52)


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แนวคิดหลักของรายงานฉบับนี้คือบทบาทของการจัดการศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย เนื้อหาประกอบไปด้วย 6 บท ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 การเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทยและสถานะของประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจโลก เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยแบบที่มีความขัดแย้งผันผวนสูง การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาดที่มีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย มีผลกระทบในทางลบต่อการจัดการศึกษาเพื่อประชาชนไทยส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันก็สะท้อนว่าการจัดการศึกษาของไทยเท่าที่ผ่านมายังไม่มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพมากพอที่จะไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้

Read the rest of this entry »

 

ีรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี2551-2552


ขอเรียนเชิญทุกท่านแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนใจทั่วไป  เข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ  รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2551-2551 โดยท่านรศ.วิทยารกร เชียงกูล  คณบดีมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยสภาการศึกษา  ณ  โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.เป็นต้นไป

 

การเมืองใหม่ต้องสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ด้วย


จะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ได้ ต้องรู้จักคิดนอกกรอบ

วิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ำ มีสาเหตุมาจากโครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกซึ่งมีลักษณะผูกขาดกลุ่มโดยบริษัท ข้ามชาติและนายทุนใหญ่ ทำให้นายทุนและชนชั้นกลางส่วนน้อยรวยขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ยากจน ขาดกำลังซื้อ จึงเกิดความไม่สมดุล นายทุนผลิตสินค้าได้มาก แต่ขายได้น้อย คนไม่มีปัญญาซื้อบ้านและอื่น ๆ เกิดหนี้เสีย สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ ล้มหรือลดการผลิต คนตกงาน ธุรกิจและเศรษฐกิจตกต่ำ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

เราจะทำให้คนส่วนใหญ่มีความสุขได้อย่างไร


ความ สุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรวยขึ้น การมีรายได้พอที่จะมีปัจจัยการดำรงชีพขั้นพื้นฐานพอเพียงก็จำเป็น เพราะถ้าคนเรายากจนขาดแคลนก็จะเป็นทุกข์ได้ แต่สำหรับคนที่มีสิ่งเหล่านี้พอเพียงแล้ว การรวยขึ้นไม่ได้ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นตามปริมาณเงิน คนรวยหลายคนมีความทุกข์เพราะต้องแข่งขันต้องเครียดตลอดเวลา ความสุขยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่นการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับการมีความรู้และความเอาใจใส่ดูแลตนเอง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับการมีเงิน และการได้อยู่สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมทั้งหมด

เราควรตั้งเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการพัฒนาประเทศเพื่อความสุขของคน ส่วนใหญ่ มากกว่าเพื่อเงิน หรือเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมหลายอย่าง เช่นการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาก การดื่มเหล้า เบียร์ สูบบุหรี่ ใช้ยามากเกินไปเป็นการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยและบางอย่างเป็นโทษ ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนตกต่ำลงด้วย

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

ไทยควรศึกษาการเมืองใหม่ของเวเนซูเอลา


การเมืองไทยแม้จะเปลี่ยนขั้วรัฐบาลแต่ยังห่างจากการเมืองใหม่มาก ถ้าเทียบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในเวเนซุเอล่าภายใต้รัฐบาล อูโก ชาเวซในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลชาเวซเน้นเรื่องความรักชาติทางเศรษฐกิจและการสร้างสังคมนิยม ประชาธิปไตย ซึ่งก้าวหน้ากว่าประเทศกำลังพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิยมโลกส่วนใหญ่

รัฐบาลชาเวซกล้าเรียกค่าสัมปทานและภาษีจากบริษัทน้ำมันต่างชาติเพิ่ม แปรรูปบริษัทน้ำมันของชาติมาเป็นของรัฐมากขึ้นอย่างเป็นผลสำเร็จ ถึงบริษัทน้ำมันต่างชาติจะคัดค้านในตอนแรก แต่ในท้ายที่สุดบริษัทส่วนใหญ่ก็ยอมรับได้ แสดงว่าพวกเขายังคงทำกำไรได้อยู่ เพียงแต่กำไรของพวกเขาลดลงเท่านั้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,