RSS

Category Archives: ชมรมศึกษาผลงานฯ

บทที่ 4 บทเรียนจากการปฏิรูปการศึกษาในประเทศอื่น : รายงานสภาวะการศึกษาปี 52-53


บทที่ 4

บทเรียนจากการปฏิรูปการศึกษาในประเทศอื่น

 

          บทนี้เสนอการวิเคราะห์และสรุปบทเรียนจากการปฏิรูปการศึกษาในประเทศอื่น เปรียบเทียบกับสภาพปัญหาของไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลและแง่มุมที่คนไทยจะได้นำบทเรียนของประเทศอื่นมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยให้ได้ผลเพิ่มขึ้น โดยจะพิจารณาทั้งในประเด็นเรื่อง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมืองและการบริหารจัดการทางการศึกษา การจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษา,การบริหารจัดการ,การผลิตและการพัฒนาครูและผู้บริหาร,เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาฯลฯ

Read the rest of this entry »

 

บทที่ 3 ปัญหาการจัดการศึกษาของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น :รายงานสภาวะการศึกษาปี 52-53


บทที่ 3

ปัญหาการจัดการศึกษาของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น

 

ปัญหาการจัดการจัดการศึกษาของไทยมีหลายด้าน ทั้งที่เป็นปัญหาเห็นได้ชัดในตัวเองและโดยการเปรียบเทียบกับประเทศอื่น บทนี้เป็นการเสนอสถิติข้อมูลในเชิงวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้มุมมองที่กว้างขวางขึ้น

3.1 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย[1]

ไทยมีประชากรราว 63 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 21 ของโลก ใกล้เคียงกับฝรั่งเศส อังกฤษ และมียอดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่คิดแบบถ่วงน้ำหนักด้วยค่าครองชีพ (PPP) อยู่ลำดับที่ 24 (สถิติของธนาคารโลก) แต่ GDP ต่อหัวของประชากรอยู่อันดับที่ 89 (สถิติ IMF)

ประชากร ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าวัยแรงงาน ทำให้ประชากรวัยแรงงานของไทยมีสัดส่วนการรับภาระประชากรวัยเด็กและผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานสูงขึ้น และสูงกว่าประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบในเรื่องการแข่งขันทางเศรษฐกิจข้อหนึ่ง

Read the rest of this entry »

 

บทที่ 2 การจัดการศึกษาของไทยในช่วงปี 2552–2553 :รายงานสภาวะการศึกษาฯปี 52-53


บทที่ 2

การจัดการศึกษาของไทยในช่วงปี 2552–2553

 

บทนี้ผู้วิจัยได้คัดจากรายงานสถิติการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( สกศ.) เป็นผู้รวบรวมเบื้องต้นมานำเสนอพร้อมกับการ วิเคราะห์เชิงตั้งข้อสังเกตของผู้วิจัยต่อท้ายสถิติแต่ละตารางตามที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่ถนัดหรือไม่มีเวลาจะศึกษาสถิติการศึกษาอย่างละเอียดได้เห็นประเด็นที่น่าสนใจ

สถิติในบทนี้ประกอบไปด้วยจำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับประเภทต่างๆ อัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา งบประมาณการศึกษา ปีการศึกษาเฉลี่ยของไทย ร้อยละครูอาจารย์จำแนกตามวุฒิการศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเพิ่มเติม สถิติผู้มีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา และสถิติคะแนนเฉลี่ยนักเรียนทั่วประเทศ จากผลการทดสอบ ONET  ม.3 และม.6

Read the rest of this entry »

 

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ว่าด้วยนวัตกรรมผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 3


ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ว่าด้วยนวัตกรรมผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 3

สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ว่าด้วยนวัตกรรมผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ผู้นำกับวิกฤต และ อนาคตประเทศไทย” วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ————————————

กล่าวเปิดงาน โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้นำการเมืองกับอนาคตของประเทศไทย” โดย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปท้องถิ่นเท่ากับปฏิรูปประเทศไทย” โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ คณบดี วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ แถลงผลรังสิตโพลล์ เรื่อง “ผู้นำกับวิกฤตและอนาคตประเทศไทย” โดย พลเรือตรี ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม อภิปราย เรื่อง “ผู้นำกับวิกฤตและอนาคตประเทศไทย” โดยวิทยากร 1. คุณสุริยะใส กตะศิลา นักศึกษาหลักสูตร Ph.D.Leadership มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ผศ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 3. ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ฟรี สนใจสำรองที่นั่ง : โทรศัพท์มือถือ 08 3856 0193-4 หรือ e-mail : csi_rsu@gmail.com ขอแสดงความนับถือ ชนัฐนันท์ มณฑาทอง เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ปณิธานของวิทยาลัยฯ “สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ” e-mail : mam_csi@yahoo.com โทร.0-2997-2222 ต่อ 1217 มือถือ 08 3856 0193-4 โทรสาร. 0-2533-9697

 

ป้ายกำกับ: , ,

บทที่ 1 บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย ในช่วงปี 2552–2553 “รายงานสภาวะการศึกษาปี 52-53”


บทที่ 1    

บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย ในช่วงปี 2552–2553

 

สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีอิทธิพลแบบปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันกับการจัดการศึกษาอย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบองค์รวม การจะทำความเข้าใจและหาทางปฏิรูปการศึกษาไทยให้ได้ผลจริงจำเป็นที่จะต้องตระหนักและหาทางปฏิรูปทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยควบคู่ไปด้วย

1.1 การเมืองไทย ในปี 2552–2553 คงเป็นการเมืองเรื่องการแย่งผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงกลุ่มน้อยที่ต่างฝ่ายต่างพยายามดึงประชาชนมาเป็นพรรคพวกของตน ปัญหาที่เด่นชัดที่สุดคือความขัดแย้งแบบ 2 ขั้วสุดโต่งระหว่างฝ่ายนิยมและฝ่ายต่อต้านอดีตนายกฯ ดร.ทักษิณ ชินวัตร

Read the rest of this entry »

 

คำนำ-สารบัญ “รายงานสภาวะการศึกษาปี 52-53”


คำนำ

 

รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2552 – 2553 “จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร” การนำเสนอรายงานฉบับนี้ นับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญ และเป็นรายงานประจำปีที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสภาพปัจจุบัน ปัญหา และสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

Read the rest of this entry »

 

รายงาน เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2552–2553 “จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร”


รายงาน เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2552–2553

“จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ