RSS

Category Archives: ทางออกคือ สร้างคนให้มีจิตใจแบบนักวิชาการ

ทางออกคือ สร้างคนให้มีจิตใจแบบนักวิชาการ


รศ.วิทยากร เชียงกูล
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต คอลัมน์ “ปฏิรูปประเทศไทย แบบไหน อย่างไร”

ทางออกคือ สร้างคนให้มีจิตใจแบบนักวิชาการ

เราควรพัฒนาคนไทยส่วนใหญ่ให้เป็นคนที่สนใจศึกษาหาความรู้ และใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทั้งตนเอง องค์กร ชุมชนและประเทศมากกว่าปัจจุบันหลายเท่า เนื่องจากสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง “ความรู้ข้อมูลข่าวสาร” คือปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าทรัพยากรและทุน การส่งเสริม ให้คนไทย มีจิตใจแบบนักวิชาการ (รักการเรียนรู้) และทำงานแบบนักวิชาการ (ค้นคว้า,วิจัย พิสูจน์ด้วยข้อมูลหลักฐานเหตุผลยืนยันได้อย่างเป็นระบบ) จะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า เป็นธรรมและยั่งยืนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ได้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,