RSS

Category Archives: บทความ

ใช้วิกฤติทุนนิยมโลกให้เป็นโอกาสในการฟื้นประเทศไทยใหม่


โดย วิทยากร เชียงกูล
ระบบทุนนิยม คือตัวการสร้างวิกฤติความขัดแย้งและความไม่สมดุล

ปัญหาวิกฤติระบบการเงินการธนาคารในสหรัฐฯที่ลามเป็นวิกฤติเศรษฐกิจถด ถอยทั่วโลก เกิดจากความโลภและความโง่เขลาของนโยบายพัฒนาประเทศแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ที่เน้นการแข่งขันหากำไร / การบริโภคสูงสุดของเอกชน จนมีการเก็งกำไร การใช้จ่ายและการบริโภค มากกว่าการผลิตและความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชน
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

สร้างประชาธิปไตยในความคิดจิตใจของคน


โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์     30 ตุลาคม 2551 10:45 น.
ระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะต้องมีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย เลือกตั้ง และระบบการคานอำนาจที่สมดุลแล้ว ยังจะต้องมีเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตย คือเคารพสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของคนส่วนใหญ่ด้วย

ก ารจะทำให้เกิดระบอบวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตย สมาชิกในสังคมจะต้องช่วยกันหล่อหลอม สร้างค่านิยม วิถีชีวิต ที่เป็นประชาธิปไตย ทั้งในครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน ชุมชน ระบบการศึกษา สื่อมวลชน การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ต้องช่วยทำให้ประชาชนมีค่านิยมทัศนะคติแบบประชาธิปไตยและมีจิตสำนึกของพลเมื องที่คิดช่วยกันพัฒนาชุมชนและประเทศ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อย่างเอาการเอางาน

การจะสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยได้ เราต้อง

1. ปฏิรูปการเลี้ยงดูเด็ก เปลี่ยนจากวิธีการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนแบบใช้อำนาจใช้คำสั่ง กฎระเบียบข้อบังคับ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับความรัก ความเอาใจใส่แบบเสมอต้นเสมอปลาย มีสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค ฝึกให้เด็กมีวินัยในตัวเองและความรับผิดชอบอย่างมีเหตุผล รู้ว่าวินัยเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาและทุกคน และฝึกให้เขาคิดตัดสินใจด้วยตัวเองได้เพิ่มขึ้น

2. ปฏิรูปการศึกษา ให้มีครูอาจารย์ที่ฉลาดและมีจิตใจประชาธิปไตยที่จะรับฟังนักเรียน นักศึกษา สอนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีคิด วิเคราะห์ เป็นตัวของตัวเอง กล้าถาม กล้าอภิปราย การวัดผลต้องเน้นความสามารถในการเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปฏิบัติได้แทนการท่องจำ และทั้งรัฐภาคเอกชน ภาคสังคมประชาต้องร่วมกันขยายการศึกษาที่มีคุณภาพที่ต้องพัฒนาความฉลาดทั้งท างปัญญา อารมณ์ จิตสำนึก ให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าถึงอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

3. ปฏิรูปสื่อสารมวลชน ให้เป็นสื่อสาธารณะของประชาชน เสนอข้อมูลรอบด้านเชิงวิเคราะห์ ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ยกระดับความคิดอ่าน และรสนิยม ค่านิยมทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ของประชาชนมากขึ้น

4. ปฏิรูปทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ สภาพแวดล้อมทางสังคมด้านต่าง ๆ เพื่อส ่งเสริมให้ประชาชนเกิดแนวคิดค่านิยมในเชิงเสรีประชาธิปไตย ใจกว้าง อดกลั้น เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น

การปฏิรูปทางสังคมทั้ง 4 ด้านนี้ต้องมีเป้าหมายช่วยทำให้พลเมืองมีค่านิยมที่สร้างสรรค์และเป็นประชาธิปไตยดังต่อไปนี้

1. เป็นคนมีเหตุผล ยอมรับเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ความเป็นจริงในทางสังคมว่าเราต้องไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่น และรู้จักการร่วมมือ เคารพในตัวเอง เคารพในศีลธรรม และประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ชุมชนและประเทศ

2. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคีเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แค่ระยะสั้น ๆ

3. เข้าใจความจำเป็นและประโยชน์ของการเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นพลเมืองข องชุมชนและประเทศเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในระยะยาว การปลูกฝังความรักชาติในความหมายของการเห็นแก่ชุมชน เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่ใช่การหลงชาติ ดูถูกเผ่าพันธุ์อื่น การเน้นจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมากกว่าแน วคิดแบบปัจเจกชนตัวใครตัวมันของลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลมากเกินไ ปในปัจจุบัน

4. เคารพกฎหมายและดำเนินชีวิตในกรอบของกฎหมายที่มีเหตุผลและเป็นธรรม ถ้าเห็นว่ากฎหมายไม่เป็นธรรม ต้องเสนอแนะผลักดันให้มีการแก้ไข ไม่ใช่เลี่ยงหรือทำผิดกฎหมาย ต้องถือว่าระบบอภิสิทธิและการเล่นพรรคเล่นพวกทุจริตฉ้อฉล/หาประโยชน์ทับซ้อนทุกระดับ เป็นเรื่องที่ผิดน่ารังเกียจ ทำให้ส่วนรวมเสียหาย

5. มีจิตใจเปิดกว้าง ยอมรับว่าสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงได้ ทุกอย่างมีทั้งด้านบวกและลบ และพร้อมที่ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้

6. เป็นคนที่มีความรับผิดชอบผูกพันกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป และอธิบายความชอบธรรมอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้

7. มีจิตใจแบบเมตตา กรุณา มุทิตา เห็นใจเพื่อนร่วมประเทศ เพื่อนร่วมโลก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นธรรม ไม่มีอคติต่อผู้ที่มีความแตกต่างจากตน เช่นนับถือศาสนาอื่นหรือเชื้อชาติอื่น

รัฐธรรมนูญถึงจะแก้ไขให้ดีอย่างไร ก็จะมีช่องโหว่หรือมีความไม่เป็นธรรม ไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้ จะต้องเน้นการให้การศึกษา ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรประชาชนจึงจะสนับสนุนให้รัฐธรรมนูญมีผลบ ังคับใช้ตามเจตนารมณ์ได้

ส ิ่งที่สำคัญคือการปฏิรูปการศึกษา สื่อมวลชน การเผยแพร่แนวคิดศาสนา จริยธรรมที่เน้นหลักธรรมมากกว่าพิธีการ เพื่อพัฒนาพลเมืองที่มีความรู้และจิตสำนึกรับผิดชอบสังคม ตระหนักถึงความจำเป็นว่าการจะยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวบ้างเพื่อร่วมมือก ันทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเราแต่ละคนในระยะกลางและระยะ ยาว มากกว่าการเชื่อในเรื่องแข่งขันแบบใครดีใครได้

ประเทศยุโรปเหนือ (สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์) และประเทศอื่น ๆ ซึ่งประชาชนมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและการช่วยเหลือกันร่วมมือกันแบบสังคมประชาหรือชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศเหล่านี้ พัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมที่เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุขความพอใจ

ดังนั้น เรื่องสำคัญที่ประชาชนไทยต้องพยายามสร้างขึ้น ค ือความรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยที่ใจกว้าง(ลิเบอรัล) และการส่งเสริมร่วมมือกันเพื่อส่วนรวม ควบคู่ไปกับการปฏิรูปด้านกฎหมาย การเมือง และเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อสร้างความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตเป็นธรรมและความฉลาดแบบมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม การพัฒนาประเทศควรไปในแนวทางเลือกใหม่ เช่นระบบเศรษฐกิจแบบสหกรณ์ผู้ผลิตผู้บริโภค สังคมนิยมประชาธิปไตย รัฐสวัสดิการและชุมชนสวัสดิการ เพราะการพัฒนาประเทศแนวทุนนิยมอุตสาหกรรมผูกขาดที่เป็นบริวารที่ทำอยู่นั้นม ีแต่จะทำให้คนรวยคนมีความรู้มากส่วนน้อยเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ยากที่จะแก้ปัญห าการซื้อเสียง ขายเสียงใช้อำนายอิทธิพลระบบอุปถัมภ์ได้

การกล้าคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกอื่นที่ดีกว่า

ระบอบประชาธิปไตยของแท้จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับปฏิรูปกระบวนการเรีย นรู้ของคนทั้งประเทศใหม่ ให้คนไทยคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีหลักวิชาการ รู้จักมองอะไรได้กว้างไกลอย่างวิพากษ์วิจารณ์ มีวุฒิภาวะ ไม่มองแบบแบ่งเป็น 2 ขั้วอย่างง่ายเกินไป วิเคราะห์สภาพสังคมแบบเจ้าขุนมูลนาย ระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองและทุนนิยมผูกขาดทางเศรษฐกิจ ปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเศรษฐกิจอย่างวิพากษ์วิจารณ์และเปรียบ เทียบกับประเทศอื่น ๆ เพื่อแสวงหาพัฒนาทางเลือกใหม่ที่เน้นประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นด้านหลั ก

ประชาชนต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในพลังของตนเอง กลุ่มและชุมชน เชื่อมั่นในเรื่องสิทธิความเสมอภาค เลิกหวังพึ่งคนมีอำนาจแบบระบบอุปถัมภ์ และร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มองค์กรประชาชนตรวจสอบผลักดันใ ห้นักการเมือง นายทุน ข้าราชการ เลิกแก่งแย่งผลประโยชน์ระยะสั้นเฉพาะหน้า เลิก/ลดการโกง การหาผลประโยชน์ทับซ้อน หาทางทำให้คนฉลาดและมีจิตสำนึกมากพอที่จะยอมลดผลประโยชน์ระยะสั้นและความหลง ตัวเอง ตระหนักมากขึ้นว่า การร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือการรักษาผลประโยชน์ตัวเองและลูกหลานของตนในระยะยาวนั่นเอง

หากส่งเสริมให้ประชาชนฉลาดขึ้น ประชาชนจะสามารถคิดหาทางเลือกในการพัฒนาที่ดีกว่าทุนนิยมอุตสาหกรรมผูกขาดในปัจจุบันได้ เช่นท ุนนิยมแบบรัฐสวัสดิการ สังคมนิยมประชาธิปไตย ระบบสหกรณ์ และธุรกิจเอกชนที่พนักงานและประชาชนเข้าไปถือหุ้นมากขึ้น สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภค สหภาพแรงงาน องค์กรประชาชน สภาชุมชน มีอำนาจต่อรองกับนายทุนและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ก็อาจผสานกับเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวพุทธ ที่เน้นทางสายกลาง การใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัด ทำดี ไม่เบียดเบียนคน สัตว์ และธรรมชาติ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน คำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตและความสุขสงบของคนส่วนใหญ่ มากกว่าการเน้นการเพิ่มความเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติแบบแนวทางการพัฒนา แบบทุนนิยมผูกขาดในปัจจุบัน ซึ่งสร้างปัญหาทั้งการเอาเปรียบคนและธรรมชาติ และสร้างความขัดแย้งการขาดความสมดุลและวิกฤติทางเศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อมชนิดไม่มีทางแก้ได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาประเทศใหม่โดยสิ้นเชิง

ผู้จัดการรายสัปดาห์
บทความ ทางออกของปัญหา

 

ป้ายกำกับ: , , ,

เมื่อรัฐไร้น้ำยา อุตสาหกรรมก็ใกล้ล้มละลาย


การพึ ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ แม้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธในเชิงทฤษฏี แต่ทางปฏิบัติดูจะเป็นเรื่องยากยิ่งยกตัวอย่างโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ซึ่งเป้าหมายเพื่อลดการนำเข้า หลายโครงการต้องสะดุดเพราะปัญหาการต่อต้านโดยเหตุผลเรื่อง สิ่งแวดล้อมและชุมชน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

จับนักการเมืองชั่วเข้าคุก กติกาสากลของประชาธิปไตย


หนังส ือพิมพ์นิวยอร์ค ไทมส์ วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา รายงานว่า คณะลูกขุน แห่ง Distric of Colombia ลงมติว่า เท็ด สตีเวนส์ วุฒิสมาชิกแห่งรัฐอลาสกา ซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกัน มีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมือง เพราะว่า ไปรับสิ่งของและใช้บริการจากเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจแล้ว ปกปิด ไม่ยอมแจ้งต่อทางการ
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

มองมุมใหม่ด้วยใจรัก:จะต้องลงทุนประเทศไทยอีกเท่าไร เพื่อคนเพียงคนเดียว ?


ท่ามกลางการถูกทำให้รู้สึกว่า สังคมไทย “แตกแยก” มีแต่กลุ่มคนทะเลาะกัน ผมอยากให้ “มองมุมใหม่ด้วยใจรัก” ครับ

ในสังคมใดๆ อยากจะให้รักกัน คนในสังคมนั้นๆ ก็ต้องไม่คดโกงเอาเปรียบกัน คนคดโกงก็ต้องรับโทษตามสมควร แต่ถ้าวางอำนาจ ทำผิด เอาเปรียบภาครัฐ เอาเปรียบประชาชน เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว สังคมก็จะรักษาความพึงพอใจ และความสงบสุขได้ยาก
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

เศรษฐกิจสังคมไทยในภาวะตีบตันทางการเมือง


โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์     30 ตุลาคม 2551 11:04 น.
ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังรีบปรับตัวและปรับนโยบายในการรองรับผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจจาก การเกิดปัญหาหนี้เน่าของสหรัฐอเมริกากันอย่างเป็นระบบ ประเทศไทยเองกลับไม่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพภายในประเทศอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นเพราะปัญหาทางการเมืองของไทยที่ยังคงอยู่ในสภาพที่ ไม่มีใครยอมใคร แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเหนืออีกฝ่ายหนึ่งได้

โ ดยในภาพรวมด้านเศรษฐกิจของไทยยังถือว่ามีพื้นฐานที่เป็นคุณแก่การแก้ปัญหา เพราะไทยเองเคยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วในลักษณะเดียวกับที่สหรัฐฯ ได้ประสบอยู่ แต่การที่ประเทศไทยได้ประสบการณ์มาก่อนในช่วงฟองสบู่แตกปี 40 ไทยจึงมีระบบในการรองรับปัญหาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ผลกระทบจึงไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก

ในขณะที่ภาคเกษตรของไทยมีผู้คนเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่กลับมีส่วนแบ่งในการผลิต และรับผลจากการผลิตน้อยกว่าภาคการผลิตอื่น ๆ อยู่อีกมากมายหลายเท่า ซึ่งถ้านับเอาตามโครงสร้างการผลิตเช่นเดิม คือผลผลิตทางการเกษตรที่ทำได้แล้วส่งออกขายไปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมนั้น จะพบว่ารายได้ของภาคเกษตรที่ได้รับมีสัดส่วนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมากนัก

เช่นตัวอย่างการที่ผลผลิตเกษตร เช่น ฝ้าย ที่ถูกนำไปทอเป็นเสื้อ 1 ตัว ราคาเสื้อสมมุติ 100 บาท จะเป็นของภาคเกษตรแค่ไม่เกิน 20 บาท เท่านั้น คือจากการผลิตฝ้าย ที่เหลือภาคบริการจะรับส่วนแบ่งไปมากมาย

การช่วยเหลือผู้คนในภาคเกษตรที่ควรจะเป็นหรือทำได้ ที่รัฐบาลที่ผ่าน ๆ มาพยายามทำก็จะมีลักษณะช่วยบรรเทาปัญหา ช่วยด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสียเป็นส่วนใหญ่ หรือไม่ก็แก้ไขปัญหาหยิบยื่นความช่วยเหลือแบบเฉพาะหน้าระยะสั้น เช่น ให้เงินกู้ ลดดอกเบี้ย ยืดอายุการชำระคืนเท่านั้น

การแก้ไขถึงระดับเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ ยกระดับเป็นการเพิ่มมูลค่า เช่น แปรรูปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม หรือการทำให้เกษตรเป็นสินค้าที่ทดแทนพืชพลังงาน เอาพืชเกษตรมาผลิตไบโอดีเซล ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาทดแทนยาจากกระบวนการอุตสาหกรรมหรือเคมี หรือแม้แต่เอามาผลิตเป็น เครื่องสำอางค์ ให้ได้แทนเครื่องสำอางค์จากภายนอกนั้น หากสามารถทำได้ภาคเกษตรจะได้รับผลพวงจากการพัฒนา หรือการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ถึงระดับปรับเป ลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาได้ ซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่านักการเมืองบางช่วงจังหวะก็อาจจะพอม ีวิสัยทัศน์ หรือต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ก็พอได้บ้างแต่มักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแ ล้วจบลงด้วยความล้มเหลว

แต่เอาเข้าจริง ๆ การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ต้องการพลังใจและความมุ่งมั่นทางการเมือง (Poltical Will) ต้องการความลงตัวในพรรคและพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงต้องมีการนำที่เข้มแข็ง จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงถึงระดับดังกล่าวได้

ร ัฐบาลเดิม ๆ ก็มีนโยบายเอาพืชเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานกันอยู่บ้างแต่บางกรณี ผลพวงไปไม่ถึงเกษตรยากจน เช่นกรณีอนุมัติให้เปิดโรงงานผลิตแอลกอฮอลจากพืชเกษตร เพื่อมาผลิตเชื้อเพลิงแก็สโซฮอล ก็พบว่าอนุมัติให้แก่ทุนใหญ่ทั้งสิ้น ทุนเล็กทุนน้อยไม่มีใครคิดถึง

แต่กรณีไบโอดีเซล ที่ใช้พืชได้หลากหลายเช่น ปาล์มน้ำมันหรือมะพร้าว สบู่ดำ ฯลฯ นั้น ถ้าจะให้ดีควรจัดระบบให้เกษตรกรมีส่วนเป็นผู้รับผลพวง ดอกผลให้มากที่สุด โดยใช้ระบบสหกรณ์การเกษตรการผลิต ที่ทำให้ชาวบ้านในรูปองค์กรระดับตำบล เข้ามาเป็นเจ้าของในรูปของสหกรณ์การผลิตและแปรรูปเสีย ชาวบ้านจะได้รับผลจากการพัฒนาอย่างเต็มที่

รัฐเองต้องจัดการบริหาร วางแผนทั้งเรื่อง บริหารพื้นที่การผลิต จัดรูปที่ดิน คิดเรื่องระบบ Logistic รองรับ เพื่อให้เกิดลดต้นทุนการผลิต แหล่งวัตถุดิบอยู่ไม่ไกลจากโรงงานผลิต และเป็น Scale ขนาดเล็ก แต่ชาวบ้านเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปขนาดเล็กเสียเอง

ที่กล่าวมาทั้งหมด จะเกิดขึ้นได้ ฝ่ายการเมืองต้องเป็นคนนำ ให้ระบบราชการหลากหลายกระทรวงมาบูรณาการกันเพื่อจัดตั้งองค์กร และดำเนินการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่เป็นงานปกติแบบที่เคยทำไปเป ็นประจำวัน

เรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ในช่วงนี้ เพราะบรรยากาศทางการเมืองของไทยอยู่ในลักษณะทำให้อำนาจรัฐอ่อนแอ แค่คิดแก้ปัญหาทางการเมืองรายวันก็หมดเวลาแล้ว

ส ำคัญ ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งทางการเมืองที่ดำรงอยู่ ไม่น่าจะมีกระบวนการ หรือองค์กรใดที่จะเข้ามาแก้ปัญหาได้อย่างสันติ เพราะองค์กรที่เป็นทางการ เช่น ศาล หรือองค์กรอื่น ๆ ตามระบบนิติบัญญัติเองก็ไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายคู่ขัดแย้งทั้งคู่อย่างเป ็นเอกฉันท์ สถาบันทางสังคมที่เคยเป็นที่เคารพ ก็ทำท่าก้าวพลาดจนเล็งเห็นผลได้ว่า หนทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธีคงเป็นไปได้ยาก แล้วอย่างนี้เศรษฐกิจไทยจะก้าวเดินไปทางไหนกันได้เล่า ?

ที่มา นสพ.ผู้จัดการรายสัปดาห์ | บทความ
บทความ ดอกไม้ปลายปืน

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประเทศต้องมีกลไกยุติความขัดแย้ง


ในยุคที ่ทรัพยากรมีจำกัด การขยายตัวและเติบโตของสังคมและกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้มองเห็นพลังปะทะบางประการของสังคมสมัยใหม่ นักวิชาการบางคน ใช้คำเรียก Clash of Civilizations สังคมมีมิติชนความขัดแย้ง

รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติที่สะท้อนพลังของภาคประชาชนในบทบาทของการกำหนดนโยบายแห่งรัฐได้ห ลายประเด็น อาทิ การการเสนอข้อเรียก
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,