RSS

Category Archives: มนุษย์จะเจริญขึ้นหรือจะเจอหายนะกันแน่?

มนุษย์จะเจริญขึ้นหรือจะเจอหายนะกันแน่?


มนุษย์จะเจริญขึ้นหรือจะเจอหายนะกันแน่?

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล
คนไทยในยุคของความขัดแย้งแบบ 2 ขั้วสุดโต่งที่มีการชุมนุมเดินขบวน ลอบยิงกัน ทำร้ายกัน ฯลฯ อย่างยืดเยื้อ ไม่รู้ว่าจะจบหรือหาทางออกกันได้อย่างไร

เมื่อไหร่ ควรจะได้มีความรู้เรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์เพื่อจะได้แง่คิดในการมองปัญหาปัจจุบันและอนาคตของมนุษย์ในสังคมได้ดีขึ้น

การจัดการศึกษาของไทยยังมีคุณภาพต่ำ เพราะทำให้คนสนใจการเรียนรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์น้อย เน้นการท่องจำและฝึกทักษะเฉพาะทาง ทำให้คนไทยชอบคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้นๆ และชอบเชื่อแบบเลือกเข้าข้างกลุ่มที่คิดแบบสุดโต่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยใช้อารมณ์ความรู้สึก ศรัทธามากกว่าการใช้เหตุผลและการพิสูจน์ ทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (อย่างเป็นวิชาการ) สังคมแบบนี้ทำให้เกิดความขัดแย้ง, ความรุนแรงและความตกต่ำ ชนชั้นนำไทยยังขาดสติปัญญา, การมองการณ์ไกล มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีความรู้ความสามารถที่แก้ปัญหาของประเทศในเชิงปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านทรัพย์สิน รายได้ และการศึกษาสำหรับคนส่วนใหญ่
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: