RSS

Category Archives: รายงาน เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2552–2553 “จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงไ

รายงาน เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2552–2553 “จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร”


รายงาน เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2552–2553

“จะปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ