RSS

Category Archives: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

บทที่ 7 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อความสุขของทั้งบุคคลและประเทศ


บทที่ 7  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อความสุขของทั้งบุคคลและประเทศ

บทนี้เสนอแนวคิดของผู้วิจัยว่าหากเราเน้นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อความสุขทั้งสำหรับผู้เรียน ครูอาจารย์และเพื่อความสุขประชาชาติ คือของคนทั้งประเทศหากเรามุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสุข และตั้งเป้าหมายการศึกษาว่าเพื่อความสุขของชุมชนและประเทศแล้ว เราจะมีโอกาสทำให้ผู้เรียนทั้งเรียนได้เก่งและเป็นคนดีเพื่อสังคม และสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพไปช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน มากกว่าการตั้งเป้าหมายทั้งในส่วนบุคคลและสำหรับประเทศเพื่อการแข่งขันเอาชนะ และเพื่อสร้างความสำเร็จแบบเน้นความมั่งคั่งและอำนาจ1

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ:

บทที่ 7 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อความสุขของทั้งบุคคลและประเทศ


บทที่ 7  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อความสุขของทั้งบุคคลและประเทศ

บทนี้เสนอแนวคิดของผู้วิจัยว่าหากเราเน้นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อความสุขทั้งสำหรับผู้เรียน ครูอาจารย์และเพื่อความสุขประชาชาติ คือของคนทั้งประเทศหากเรามุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสุข และตั้งเป้าหมายการศึกษาว่าเพื่อความสุขของชุมชนและประเทศแล้ว เราจะมีโอกาสทำให้ผู้เรียนทั้งเรียนได้เก่งและเป็นคนดีเพื่อสังคม และสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพไปช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน มากกว่าการตั้งเป้าหมายทั้งในส่วนบุคคลและสำหรับประเทศเพื่อการแข่งขันเอาชนะ และเพื่อสร้างความสำเร็จแบบเน้นความมั่งคั่งและอำนาจ1

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,