RSS

Category Archives: เศรษฐกิจโลก

แนะนำหนังสือใหม่ และหนังสือของรศ.วิทยากร เชียงกูล


เจาะลึกวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยอธิบายถึงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกที่เป็นจริง ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตครั้งนี้ และมุ่งเสนอทางแก้ปัญหาแบบใหม่ที่ต่างจากแนวทางแก้ไขในกรอบความคิดแบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ที่ได้แต่ออกเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจแบบอุ้มธุรกิจคนรวย อันจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการแปรวิกฤตให้เป็นโอกาส เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจการเมืองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง

มองมุมใหม่ฯ

หาซื้อได้ที่

ร้านหนังสือผู้จัดการ

 

ป้ายกำกับ: