RSS

Tag Archives: การคอรัปชั่น

การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นในฮ่องกง


วิทยากร เชียงกูล

ก่อนที่ข้าหลวงใหญ่ของฮ่องกงจะจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปราบปรามการคอรัปชั่น (INDEPENDENT COMMISSION AGINST CORRUPTION – ICAC) ในปี พ.ศ.2517  ฮ่องกงก็เป็นประเทศที่มีปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจคอรัปชั่นกันมาก แต่หลังจากรัฐบาลได้รณรงค์การปราบปรามคอรัปชั่น โดยมีคณะกรรมการ ICAC ชุดนี้เป็นองค์กรหลักอย่างจริงจัง ภายในเวลา 30 ปี สถานการณ์การคอรัปชั่นได้ลดลงมาก ดังจะเห็นได้จากสถิติการทำสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่ลดลง รวมทั้งทัศนคติของประชาชนต่อเรื่องการคอรัปชั่นก็เปลี่ยนไปอย่างสำคัญ จากที่ประชาชนส่วนใหญ่เคยมองว่า การคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่พบเห็นโดยทั่วไปที่พอยอมรับได้ เป็นการมองว่าคอรัปชั่นเป็นเรื่องเลวร้ายและมีผลเสียต่อสังคม รวมทั้งประชาชนมีความพร้อมที่จะกล้ารายงานเรื่องคอรัปชั่นที่ตนได้พบและกล้าเปิดเผยตัวมากขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อ 30 ปีก่อน\

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ปัจจัยที่จะช่วยป้องกันและลดการทุจริตคอรัปชั่น


การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ได้คะแนนดัชรีภาพลักษณ์คอรัปชั่นต่างกัน พบว่า ในหมู่ประเทศที่มีลำดับการคอรัปชั่นต่ำสุด เช่น ในหมู่ประเทศยุโรปเหนือ นิวซีแลนด์ ไอซ์แลนด์ สิงคโปร์ แคนาดา เนเธอแลนด์ และลักเซมเบิร์ก ปัจจัยที่จะช่วยป้องกันการลดการทุจริตคอรัปชั่นที่พวกเขามีคล้ายๆกัน และเป็นปัจจัยที่ประเทศที่มีระดับการคอรัปชั่นสูงไม่ค่อยนิยมมีหรือน้อยกว่า คือ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย


1. แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปทางการเมืองให้ประชาชนมีสิทธิและอำนาจในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายเป็นกลาง เป็นอิสระ  มีขีดความสามารถที่จะตรวจสอบนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะองค์กรด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

แนวทางแก้ไขคอรัปชั่น จากข้อเสนอ Center for International private enterprise


แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะของ Center for International private enterprise (ศูนย์เพื่อธุรกิจเอกชนนานาชาติ)

วิทยากร เชียงกูล

1.มุ่งแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม มากกว่าการลงโทษรายบุคคล

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

แนวทางการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะ ADB


แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

วิทยากร เชียงกูล

การป้องกันคอรัปชั่นในภาครัฐ อาจจะทำได้ด้วยมาตรการที่มุ่งกำจัดจุดอ่อนของระบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น วิธีการคัดเลือกและการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน ดำเนินการอย่างโปร่งใส และคัดคนตามความสามารถ การปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐให้สูงขึ้น  เป็นวิธีเพิ่มแรงจูงใจให้คนเก่งเข้ามาสมัครและอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องคอรัปชั่น การเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ต้องมีวิธีประเมินผล และตรวจสอบอย่างเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวก

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ในทัศนะและข้อเสนอแนะของธนาคารโลก


วิทยากร เชียงกูล

ธนาคารโลกเสนอแนะว่า การบริหารประเทศอย่างโปร่งใส (Transparent) และมีธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Government) มีส่วนช่วยลดการคอรัปชั่น เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้ดีกว่า และเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าประเทศที่ยังคงมีปัญหาการคอรัปชั่นในอัตราสูง ประเทศที่ต้องการแก้ปัญหาคอรัปชั่น ควรทำในสิ่งต่อไปนี้ คือ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นด้านผู้รับสินบน


1.) การทำกฏหมายพาณิชย์และกฏระเบียบทางด้านธุรกิจให้ง่าย ชัดเจน ไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐเลือกตีความเพื่อเรียกเงินจากบริษัทเอกชนได้เช่น ที่สมาคมผู้ประกอบการแห่งชาติของประเทศอิคัวดอร์ได้ประชุมระดมความเห็นจากหอการค้า สมาคมอุตสาหกรรม กรมแรงงาน สหภาพแรงงาน หน่วยราชการ และองค์กรพัฒนาเอกชน มาช่วยกันแก้ไขกฎหมายพาณิชย์ ทั้งที่เกี่ยวกับการผลิต การค้าระหว่างประเทศ รกำหนดต้นทุน การโอนเทคโนโลยี ให้เป็นกฎหมายที่ง่ายชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐมีโอกาสทำทุจริตคอรัปชันได้ยาก

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,