RSS

Tag Archives: การเมือง

บทบาทของผู้มีการศึกษาในยุคบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ครอบครองโลก


สถานการณ์โลก

โลกในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด หลังจากที่การทดลอง สร้างสังคมนิยมของหลายประเทศเช่น โซเวียตรุสเซีย ยุโรปตะวันออกล้มเหลว โลกได้ก้าวสู่ยุคหลังสงครามเย็นซึ่งเป็นโลกยุคเผด็จการทุนนิยมที่ซ่อนรูปและ หลอกลวงได้แนบเนียนยิ่งกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

โลกทุนนิยมสมัยใหม่เป็นเผด็จการในแง่ของการผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจ และทางสื่อสารมวลชนของบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่จากสหรัฐฯ และประเทศทุนนิยมศูนย์กลางเพียงไม่กี่บรรษัท บรรษัทข้ามชาติหลายแห่งมียอดขายสินค้าและบริการสูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยด้วยซ้ำ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ระบบสหกรณ์ ทางเลือกที่ดีกว่าทั้งทุนนิยม และสังคมนิยมแบบวางแผนจากส่วนกลาง


สหกรณ์ หมายถึง “สมาคมที่เป็นอิสระของกลุ่มคนที่สมัครใจเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อสนองความต้องการและเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของพวกเขา โดยการเป็นเจ้าของร่วมกันและดำเนินการบริการแบบประชาธิปไตย” คำว่า สหกรณ์จึงมีความหมายกว้างกว่า สหกรณ์เกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ ที่จดทะเบียนภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรฯ คือ ยังหมายรวมถึง กลุ่มเหมืองปาย กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน ธนาคารข้าว ธนาคารควาย และชื่อของกลุ่มองค์กรทางเศรษฐกิจของประชาชนอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้คำว่า สหกรณ์นำหน้าด้วย

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ระบบเศรษฐกิจแบบสหกรณ์มุ่งการพึ่งพาคน และทรัพยากรภายในประเทศเป็นด้านหลัก


จริงๆแล้วประชาชนไทยสามารถเลือกการพัฒนาแนวทางเลือกใหม่ เช่น ระบบสหกรณ์ การเน้นเศรษฐกิจพึ่งตนเองหรือพึ่งพาแรงงานทรัพยากรภายใน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาตลาดภายในประเทศเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นได้ ประชากร 65 ล้านคนนั้นมากกว่าประชากรของอังกฤษ หรือฝรั่งเศส แต่เศรษฐกิจเราเล็กกว่าเขา 10 เท่า เพราะนโยบายการพัฒนาแบบทุนนิยมผูกขาด ทำให้เกิดคนรวยกระจุก (ในมือนายทุน) จนกระจาย (ในหมู่ประชาชน) ประชาชนไทยส่วนใหญ่การศึกษาต่ำ ประสิทธิภาพต่ำ รายได้ต่ำ ขาดอำนาจซื้อ การผลิตและบริโภคสินค้าจำเป็นยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ตลาดภายในประเทศเล็ก เพราะคนไทยส่วนใหญ่รายได้ต่ำ ขาดอำนาจซื้อ สินค้าที่ผลิตได้จึงขายคนในประเทศไม่ได้มาก ต้องไปเน้นการส่งออก
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

8 clip video สนทนาเรื่อง เทศกาลปฏิรูปประเทศไทย 22 มิ.ย.2553


รายการคนในข่าว 22 มิ.ย.2553 ทาง ASTV NEWS1 พูดคุยกันในประเด็น เทศกาลปฏิรูปประเทศไทย เชิญ คุณโสภณ สุภาพงษ์ (อดีตสมาชิกวุฒิสภา) และ รศ.วิทยากร เชียงกูล ร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ประเทศไทยมีสิทธิ์เลือกระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ได้ แต่ต้องปฏิรูปใหม่ทั้งระบบ


ชนชั้นนำและชนชั้นกลางถูกครอบงำให้พัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมตะวันตกมาก และคิดว่าไทยเป็นประเทศเล็กๆที่ยากจน ที่ต้องพึ่งพาการลงทุนและการค้าจากต่างชาติจนไม่มีทางเลือกอื่น ทั้งๆที่จริงแล้วประเทศไทยมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 19 ของโลก (มากกว่า อังกฤษ ฝรั่งเศส) มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 47 ของโลก และเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรได้ราว 1 ใน 3 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าหลายประเทศที่มีพื้นที่เป็นภูเขา ทะเลทราย ฯลฯ ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาใน 10 ประเทศ ที่ผลิตอาหารเลี้ยงตนเองได้ และส่งออก  ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ร้อยกว่าประเทศต้องพึ่งพาการสั่งเข้าอาหาร
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

6 clip video เศรษฐกิจไทยบนกองไฟการเมือง


การสนทนาในประเด็น “เศรษฐกิจไทยบนกองไฟการเมือง” ในรายการ ยามเช้าริมฝั่งโขง ทาง อีสานทีวี เมื่อ 14 เม.ย.2553 โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล และ รศ.ดร.ชัยชนะ อิงควัต อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ป้ายกำกับ: , , ,

9 Clip video ทางออกปฏิรูปประเทศไทย 30.มี.ค 2553


รายการคนในข่าวทาง ASTV News1 เมื่อ 30 มีนาคม 2553 สนทนาในประเด็น “ทางออกปฏิรูปประเทศไทย” โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินรายการโดย เติมศักดิ์ จารุปราณ

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,