RSS

Tag Archives: การเลือกตั้ง

ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของประชาชน


วิทยากร เชียงกูล

โครงสร้างทางการเมืองการบริหารของไทยในปัจจุบันเปิดโอกาสให้คนมีอำนาจ มีอิทธิพล มีพวกพ้อง เช่น อดีตนายทหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นายทุนนักธุรกิจ มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้แทนมากกว่าประชาชนธรรมดาสามัญที่ไม่มีอิทธิพล หรือไม่มีบารมี แนวโน้มของคนที่จะได้รับการเลือกเข้ามาเป็นผู้แทน มักจะเป็นคนที่มีผลประโยชน์ มีธุรกิจการค้า การลงทุนต่างๆมากอยู่แล้ว ซึ่งหวังจะรวยยิ่งขึ้น หรือหวังจะเป็นใหญ่เป็นโต หวังอำนาจซื้อเสียง คนเหล่านี้ย่อมจะเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของตัวเองและคนพวกเดียวกับเขามากกว่าที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจน หรือเป็นตัวแทนของส่วนรวม

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

งบอุดหนุนพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง


วิทยากร เชียงกูล

    การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทางการเมือง เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน เพราะงบที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาได้รับยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เทียบกับที่ฝ่ายบริหารได้รับ รวมทั้งไม่มีงบให้ฝ่ายบริหารเพื่อการพัฒนาการเมือง นอกจากงบเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่มหาดไทยเป็นผู้ใช้ เราต้องยอมรับว่าเวลานี้การเมืองเรายังด้อยกว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นถ้าจะหาทางแบ่งงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจมาพัฒนาทางเมืองมากขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่สมควร

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง


วิทยากร เชียงกูล

    รัฐธรรมนูญใหม่ควรยกเลิกวุฒสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งเพราะไม่ว่าจะแต่งตั้งโดยวิธีไหนก็ไม่เป็นธรรม ไม่ชอบธรรมทั้งนั้น ถ้าคิดว่ายังจำเป็นต้องมีวุฒิสมาชิกอยู่ ควรให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดยกำหนดคุณวุฒิของวุฒิสมาชิกให้สูงขึ้น เช่น จบปริญญาตรี อายุ 35ปีขึ้นไป ไม่ได้ทำงานเป็นข้าราชการประจำ ไม่เป็นผู้ได้สัมปทาน หรือรับเหมาโครงการของรัฐบาล ฯลฯ แล้วจัดให้มีการเลือกตั้งโดยตรงแบบรวมเขต เช่น จังหวัดละ 2 คน วิธีการนี้ประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่เขาใช้กันอยู่และได้ผลดีด้วย

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

การเลือกตั้ง 2 รอบ (สำหรับการเลือกตั้ง รายบุคคลแบบเสียงข้างมาก)


วิทยากร เชียงกูล

การเลือกตั้ง 2 รอบ หมายถึง ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนรายบุคคลแบบเสียงข้างมากคนที่ได้คะแนนสูงสุด ได้คะแนนเสียงไม่ถึงร้อยละ 50 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็จัดให้มีการเลือกตั้งรอบ 2 ภายใน 1 สัปดาห์ โดยคัดเฉพาะคนที่ได้ที่ 1 และที่ 2 ไว้ให้ประชาชนในเขตนั้นมาออกเสียงเลือกเฉพาะคนใดคนหนึ่ง เมื่อเหลือเพียง 2 คนในการเลือกตั้งรอบ 2 นี้ ก็จะต้องมีคนใดคนหนึ่งได้เสียงข้างมากกว่าร้อยละ 50 และคนนั้นก็ได้เป็นผู้แทนไป แต่ถ้าเลือกตั้งรอบแรกคนที่ได้ที่ 1 ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 ของคนมาใช้สิทธิ ก็ได้เป็นผู้แทนไปเลยไม่ต้องมาเลือกรอบ 2

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

การเลือกตั้งแบบสัดส่วน


วิทยากร เชียงกูล

    การเลือกตั้งแบบสัดส่วน หมายถึง การให้ประชาชนเลือกเป็นพรรคแล้วคิดคะแนนทั้งประเทศเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่า พรรคไหนจะได้ผู้แทนที่พรรคเสนอไว้ตามรายชื่อตามจำนวนสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับ วิธีการนี้ที่ใช้กันอยู่ในหลายประเทศ โดยหลายแห่งมักจะใช้คู่ขนานไปกับการเลือกตั้งแบบรายบุคคล เช่น ให้ ส.ส.ครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน อีกครึ่งหนึ่งหรือ 2 ใน 3 มาจากการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,