RSS

Tag Archives: ปฏิรูปประเทศไทย เศรษฐกิจ-การเมือง

ปฏิรูปประเทศไทย เล่ม 1 เศรษฐกิจ – การเมือง


แนะนำหนังสือใหม่

ปฏิรูปประเทศไทย เศรษกิจ-การเมือง

สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์

ต้องเข้าใจเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง จึงจะพัฒนาได้อย่างถูกต้อง, จะปฏิรูปการเมืองได้ ต้องคิดสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่…

 

ป้ายกำกับ: