RSS

Tag Archives: ปฏิรูปสังคม

ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมสร้างความทุกข์มากกว่าความสุข


ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม หมายถึงระบบการผลิตแบบขนานใหญ่ที่ใช้เครื่องจักร นายทุนเป็นเจ้าของและผู้ว่าจ้างแรงงาน เติบโตอย่างมากในรอบ 200 ปี ส่วนที่สำคัญมาจากการสะสมกำไรและการขยายการลงทุนของนายทุน และการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีที่สามารถนำพลังงานจากฟอสซิลคือถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ มาใช้กับเครื่องจักรในการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรไปขาย ได้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำ เนื่องจากนายทุนจ่ายเฉพาะค่าสัมปทานให้รัฐและค่าต้นทุนในการขุดเจาะและกลั่น/แปรรูปพลังงาน แต่ไม่ต้องจ่ายต้นทุนทางสังคมที่ โลกกว่าจะสร้างน้ำมันขึ้นมาให้เราได้ใช้นั้นต้องใช้เวลาทับถมของซากสิ่งมี ชีวิตดึกดำบรรพ์เป็นล้านปี พลังงานราคาต่ำทำให้นายทุนสร้างกำไรและทำให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโตได้อย่าง รวดเร็ว

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

ช่วยกันคิดและสร้างผู้นำให้กับสังคมไทย


ประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนผู้นำระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ที่ทั้งฉลาด เก่งและดี รับผิดชอบต่อส่วนรวมเท่านั้น เรากำลังขาดแคลนผู้นำทางการเมืองและการปกครองและการบริหารงานสาธารณะ ทุกระดับ ทั้งข้าราชการ ทั้งตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระที่รับผิดชอบ และกล้าตัดสินใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ขาดแคลนผู้นำในวงธุรกิจเอกชน ภาคสังคมประชา นักวิชาการ นักวิชาชีพ สื่อมวลชนฯลฯ ที่ฉลาด สนใจปัญหาและรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว เราขาดแคลนแม้แต่ผู้นำที่ดีในหน่วยงานเล็ก ๆ ในครอบครัว ในโรงเรียน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

จะปฏิรูปประเทศไทยกันอย่างไร


ยุทธศาสตร์เพื่อปฏิรูปประเทศไทย 10 ข้อ ของอ.ประเวศ วะสีและเครือข่ายสถาบันทางปัญญา เป็นแนวคิดที่ควรจะช่วยกันวิจัยและพัฒนาต่อ

‘1. สร้างจิตสำนึกใหม่ ปรับจิตสำนึกและวิธีคิดใหม่ ออกจากการดูถูกตัวเองว่าต่ำต้อย เป็นไพร่เป็นข้าภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ไปสู่สำนึกใหม่ในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีศักยภาพที่จะทำอะไรดี ๆ ขยันขันแข็ง พึ่งตนเองได้ เปิดเผย จริงใจ ใช้เหตุใช้ผล ใช้ความรู้ ร่วมมือกันสร้างสรรค์ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด’

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

มองมุมใหม่ด้วยใจรัก:สภาพัฒน์ฯยังพึ่งได้


การชะลอตัวทางเศรษฐกิจแม้จะเป็นปรากฏการณ์จริงที่ประเทศต้องเผชิญ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะยอมเสียทุกอย่างเพื่อให้ได้เม็ดเงินอัดฉีดเข้าไปในระบบหรือได้ตัวเลขกา รเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทะลุทะลวงเกินเป้า เฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นตัวเลขที่หวังผลความนิยมทางการเมืองแล้วยิ่งเป็นสิ่งท ี่ควรระวัง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

เราควรจะต้องทำอะไร ในการปฏิรูปการเมืองและสังคม


วิทยากร เชียงกูล

    ปัญญาชนของไทยหลายคนใจปัจจุบัน เกิดความรู้สึกสับสนเพราะพวกเขามีกรอบวิธีคิดแบบแบ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็น 2 ขั้วสุดโต่งแบบง่ายๆหรือ ถูกหรือผิด  ขาวหรือดำ พระเอกหรือผู้ร้าย การคิดแบบแบ่งเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง ทำให้คนสวิงไปขั้วใดขั้วหนึ่งได้ง่าย อย่างไม่มีเหตุผลและนอกเหนือไปจากหนทางสุดขั้ว 2 หนทางที่เขามองเห็น ขาดการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งกว้างไกล เชื่อมโยงกันรอบด้าน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

บทสรุป ปฏิรูปการเมือง มองให้ไกลกว่ารัฐธรรมนูญ


วิทยากร เชียงกูล

    สังคมไทยในรอบ 50 ปี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิถีชีวิต ตัวเลขรายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาอยู่ทั่วไป นักการเมืองซื้อสิทธิ์ขายเสียง เล่นเกมการเมืองยื้อแย่งอำนาจกันอย่างไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ หรือ จริยธรรม ศีลธรรม ผู้บริหารสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงมากให้บริษัทตนเองและพรรคพวกจนฐานะซวนเซ รัฐบาลต้องเข้าไปโอบอุ้ม เกษตรกรและประชาชนต่างจังหวัดเดินขบวนมาร้องเรื่องความเดือดร้อนกลุ่มแล้วกลุ่มเล่า สินค้าและบริการต่างๆ โดยเฉพาะอาหารมีราคาสูงขึ้นมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ปัญหามลพิษที่เพิ่มขึ้นทั้งที่กรุงเทพฯ แม่เมาะ ชายทะเล แม่น้ำลำคลอง ฯลฯ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ปัญหายาเสพย์ติด โสเภณี การเอาเปรียบแรงงานผู้หญิงและเด็ก ปัญหาอาชญากรรมความรุนแรง การลอบสังหาร การปล้นจี้ ข่มขืนและปัญหาทางสังคมอื่นๆ เพิ่มจากเมื่อ 50 ปีที่แล้วมากมาย

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ปัญหาการขนส่งและอุบัติเหตุ


วิทยากร เชียงกูล

    ในปี 2537 คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 18,514 คน เฉลี่ยคือ มีคนถูกฆ่าบนท้องถนนชั่วโมงละ 2 คน และยังมีผู้พิการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกปีละหลายหมื่นคน  ประมาณว่าร้อยละ 30 ของจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องถูกใช้ไปสำหรับรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากยานยนต์ และเป็นสาเหตุแห่งการตาย เป็นอันดับต้นๆเทียบกับอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคภัยร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ และมะเร็ง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,