RSS

Tag Archives: ปรัชญาการเมือง เศรษ

แนะนำหนังสือ ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม + แก้วิกฤติเศรษฐกิจแนวพุทธ


ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

บทคัดย่อ :

ปรัชญาได้ชื่อว่าเป็นราชิน ีของวิชาทั้งปวง เพราะนอกจากมุ่งศึกษาเพื่อให้เข้าใจรากเหง้าธาตุแท้ของวิชาต่าง ๆ อย่างมองเห็นภาพใหญ่ในลักษณะองค์รวมแล้ว ยังช่วยฝึกให้คนคิดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบ โดยเฉพาะปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนควรมีโอกาสได้รู้ เพราะนี่คือวิถีทางสำคัญที่จะทำให้ฉลาดรู้เท่าทันรัฐบาล พรรคการเมือง นักธุรกิจ นายทุน รวมถึงรู้จักตัวเอง ชีวิตและสังคมรอบด้าน ประชาชนจึงจะมีโอกาสสร้างสังคมสันติประชาธรรมได้

รศ. วิทยากร เชียงกูล

แก้วิกฤติเศรษฐกิจแนวพุทธ

บทคัดย่อ :

แนวคิดของพุทธศาสนาจะชี้ทางแก้ไขปัญหาความทุกข์มนุษย์ และปัญหาเศรษฐกิจสังคม ซึ่งต่างจากแนวคิดการพัฒนาแบบตลาดเสรี และทุนนิยมอุตสาหกรรม ที่พัฒนาโดยเน้นความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (วัตถุ) นั้นจะยิ่งทำให้ประชาชนทุกข์ยากมากขึ้น สังคมเกิดวิกฤติมากขึ้น อ่านแนวคิดของ ดาไล ลามะ, พุทธทาสภิกขุ, อี.เอฟ, ชูมาคเกอร์, ป.อ. ปยุตฺโต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม (และการเมือง) แบบยั่งยืน เพื่อพัฒนาและเป็นทางเลือกให้เราใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเท่าทันในโลกปัจจุบัน


รศ. วิทยากร เชียงกูล
 

ป้ายกำกับ: ,