RSS

Tag Archives: ผลประโยชน์ทับซ้อน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นในฮ่องกง


วิทยากร เชียงกูล

ก่อนที่ข้าหลวงใหญ่ของฮ่องกงจะจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปราบปรามการคอรัปชั่น (INDEPENDENT COMMISSION AGINST CORRUPTION – ICAC) ในปี พ.ศ.2517  ฮ่องกงก็เป็นประเทศที่มีปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจคอรัปชั่นกันมาก แต่หลังจากรัฐบาลได้รณรงค์การปราบปรามคอรัปชั่น โดยมีคณะกรรมการ ICAC ชุดนี้เป็นองค์กรหลักอย่างจริงจัง ภายในเวลา 30 ปี สถานการณ์การคอรัปชั่นได้ลดลงมาก ดังจะเห็นได้จากสถิติการทำสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่ลดลง รวมทั้งทัศนคติของประชาชนต่อเรื่องการคอรัปชั่นก็เปลี่ยนไปอย่างสำคัญ จากที่ประชาชนส่วนใหญ่เคยมองว่า การคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่พบเห็นโดยทั่วไปที่พอยอมรับได้ เป็นการมองว่าคอรัปชั่นเป็นเรื่องเลวร้ายและมีผลเสียต่อสังคม รวมทั้งประชาชนมีความพร้อมที่จะกล้ารายงานเรื่องคอรัปชั่นที่ตนได้พบและกล้าเปิดเผยตัวมากขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อ 30 ปีก่อน\

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

การเปิดเสรีทางการค้ามีผลกระทบต่อการเอาเปรียบแรงงานและสภาพแวดล้อมในประเทศพัฒนา


วิทยากร เชียงกูล

      ประเทศที่รับนโยบายการค้าเสรีมาตั้งแต่ทศวรรษ 2520 เช่น โบลีเวีย เม็กซิโก ชิลี นั้น ไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ปัญหาในประเทศกลับพอกพูนและทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากการค้าเสรี  ไม่ได้ทำให้ประเทศเหล่านี้ เกิดสมรรถภาพในการสร้างเทคโนโลยีของตนเอง มีแต่ทำให้เกิดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ การทำลายทรัพยากร ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การลิดรอนสิทธิเสรีภาพ  และช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

นโยบายเปิดเสรีทางการค้า มักจะควบคู่ไปกับการขยายกำลังอาวุธ และการคุกคามเสรีภาพของประชาชน


วิทยากร เชียงกูล

  ..นโยบายการค้าเสรี มักควบคู่ไปกับการคุกคามเสรีภาพของประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ในปีพ.ศ.2539 มีการเปิดประชุมเรื่องการร่วมมือทางการค้าของประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ในประเทศฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีฟิเดล รามอส ได้สั่งห้ามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (human rights activists) และนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพ (peace activists) ซึ่งรวมทั้งผู้ได้รับรางวัลโนเบลสองคนเข้าประเทศ โดยกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นตัวก่อปัญหา (trouble makers) นอกจากนี้ก็มีการสกัดกั้นผู้ประท้วงที่มาจากเมืองต่างๆ ของฟิลิปปินส์ไม่ให้เข้ามาในเมืองมะนิลา ทำให้จำนวนผู้ประท้วงการประชุมการร่วมมือการค้าเสรี APEC ที่คาดว่าจะมีเป็นหมื่นคน เหลือเพียงไม่กี่พันคน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ


วิทยากร เชียงกูล

    สภาพที่เป็นทั้งสาเหตุ และตัวปัญหาที่สำคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนคือ การพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุล  ไม่ได้กระจายทรัพย์สิน รายได้ และความรู้ไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึงเป็นธรรม ประชาชนขาดความรู้ข้อมูลข่าวสาร  ขาดจิตสำนึกที่จะเข้าใจว่า เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นถึงแม้จะไม่ผิดกฎหมายหรือเลี่ยงกฎหมาย  แต่ก็คือปัญหาความไม่ถูกต้อง ความด้อยประสิทธิภาพ  และความไม่เป็นธรรม ที่จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศเพื่อคนส่วนใหญ่

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ความเป็นมาโดยย่อของการทุจริตคอรัปชั่นและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในประเทศไทย


วิทยากร เชียงกูล

    การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาเก่าแก่ในสังคมไทยและสังคมโลก ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช พระมหากษัตริย์ต้องพึ่งเจ้าเมืองขุนนาง รวมทั้งผู้ทำหน้าที่เจ้าภาษีนายอากรไปเก็บภาษีและส่วยจากราษฎรมาเป็นชั้นๆ และเปิดทางให้เจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นเก็บบางส่วนไว้เป็นของตนเอง และใช้เลี้ยงลูกน้องแทนเงินเดือน และส่งบางส่วนให้รัฐบาลกลาง หรือ พระมหากษัตริย์ (ญาดา ประภาพันธ์. ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคต้น, สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, 2524.)  หากขุนนางไม่เก็บไว้เป็นของส่วนตัวมากเกินไปจนผิดสังเกต หรือจนมีคนร้องเรียนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องทุจริตคอรัปชั่น ระบบและวัฒนธรรมการเก็บภาษีเช่นนี้ คงมีส่วนส่งเสริมการฉ้อราษฎร์บังหลวงในสมัยต่อมา

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

Government Economic Policy a Conflict of Interest


Objective
The aim of this research is to analyse the Thaksin Shinawatra government’s economic policy and programs over the period 2001 – 2005 to determine whether they have caused conflict of interest between public official’s private interests and public interests. The  effects of conflict of interest cases on various social  groups and national economic and social development are examined Strategies and measures to prevent and curb conflict of interest are proposed.

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ปัจจัยที่จะช่วยป้องกันและลดการทุจริตคอรัปชั่น


การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ได้คะแนนดัชรีภาพลักษณ์คอรัปชั่นต่างกัน พบว่า ในหมู่ประเทศที่มีลำดับการคอรัปชั่นต่ำสุด เช่น ในหมู่ประเทศยุโรปเหนือ นิวซีแลนด์ ไอซ์แลนด์ สิงคโปร์ แคนาดา เนเธอแลนด์ และลักเซมเบิร์ก ปัจจัยที่จะช่วยป้องกันการลดการทุจริตคอรัปชั่นที่พวกเขามีคล้ายๆกัน และเป็นปัจจัยที่ประเทศที่มีระดับการคอรัปชั่นสูงไม่ค่อยนิยมมีหรือน้อยกว่า คือ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,