RSS

Tag Archives: มิเชล ฟูโกต์

มิเชล ฟูโกต์ ในฐานะของ “เหตุการณ์” หนึ่งในประวัติศาสตร์


ฟูโกต์ เป็นบุตรของศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อ ค.ศ. 1926 ได้รับการศึกษาในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดของรัฐและโรงเรียนคาทอลิก ก่อนที่จะสอบ เข้าเรียนที่ Ecole Normale Superieure ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ที่มีชื่อเสียงว่าผลิตปัญญาชนหัวกะทิของฝรั่งเสศ ครั้งแรกเรียนปรัชญา ตอน หลังเรียนจิตวิทยาต่อ เขาเคยพูดถึงประสบการณ์การศึกษาของเขาว่า ความรู้ที่ลึกลับซึ่งระบบการศึกษาสัญญาว่าจะให้แก่เรานั้น ถูกผลัดผ่อนออกไปวัน หลังๆอยู่เสมอ (นั่นก็คือ เขาได้รับการบอกว่าจะได้เรียนรู้สิ่งที่สุดยอดของความรู้เมื่อเขาอยู่ชั้นสูงขึ้น แต่แล้วเขาก็ไม่พบจนแล้วจนรอด)
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,

แนวคิดของฟูโกต์เรื่องปัญญาชน


ฟูโกต์วิเคราะห์ว่าแนวคิดที่เป็นกระแสหลัก มองความเป็นจริง (Truth) และปัญญาชนผู้เสนอความเป็นจริงอย่างแยกเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ทางอำนาจ (Power Relations) รวมทั้งยังมองว่า ปัญญาชนที่แท้นั้นเป็นฝ่ายค้านการใช้อำนาจในทางกดขี่ด้วย แนวคิดดังกล่าวมองว่า ปัญญาชนเป็นผู้สืบทอดค่านิยมที่ เป็นสากล เช่นการพูดในนามของเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ ความเป็นธรรม ความเป็นจริง แนวคิดที่มองปัญญาชนแบบสากล (Universal Intellectual) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญายุคส่องสว่างทางภูมิปัญญา (Enlightenment) ของนักคิดกระฎุมพีมนุษย์นิยม (Bourgeois humanist) ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ แนวคิดนี้ได้ส่งถ่ายต่อมาในวัฒนธรรมตะวันตก จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,

มิเชล ฟูโกต์ : ทัศนะต่อปัญญาชน (บทนำ)


เป็นการยากที่จะพูดให้เฉพาะเจาะจงอย่างชัดๆว่า มิเชล ฟูโกต์ คือใคร เพราะเขาไม่ชอบเรียกตัวเองว่า เป็น “นักอะไร” ดังที่นักวิชาการในสังคมปัจจุบันนิยม ใช้ในการประทับตราคน บางคนอาจคิดว่า เขาเพียงแต่เล่นสำนวนโวหารแบบนักคิดนักปรัชญาอีกหลายๆคน การกล่าวเช่านี้อาจมีส่วนถูกอยู่บ้าง เพราะฟูโกต์ เป็นนักเขียนที่เล่นสำนวนแพรวพราวเหมือนนักประพันธ์ฝีมือดีคนหนึ่ง แต่เขาก็มีเหตุผลด้วยเช่นกัน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,