RSS

Tag Archives: เศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจแบบสหกรณ์มุ่งการพึ่งพาคน และทรัพยากรภายในประเทศเป็นด้านหลัก


จริงๆแล้วประชาชนไทยสามารถเลือกการพัฒนาแนวทางเลือกใหม่ เช่น ระบบสหกรณ์ การเน้นเศรษฐกิจพึ่งตนเองหรือพึ่งพาแรงงานทรัพยากรภายใน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาตลาดภายในประเทศเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นได้ ประชากร 65 ล้านคนนั้นมากกว่าประชากรของอังกฤษ หรือฝรั่งเศส แต่เศรษฐกิจเราเล็กกว่าเขา 10 เท่า เพราะนโยบายการพัฒนาแบบทุนนิยมผูกขาด ทำให้เกิดคนรวยกระจุก (ในมือนายทุน) จนกระจาย (ในหมู่ประชาชน) ประชาชนไทยส่วนใหญ่การศึกษาต่ำ ประสิทธิภาพต่ำ รายได้ต่ำ ขาดอำนาจซื้อ การผลิตและบริโภคสินค้าจำเป็นยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ตลาดภายในประเทศเล็ก เพราะคนไทยส่วนใหญ่รายได้ต่ำ ขาดอำนาจซื้อ สินค้าที่ผลิตได้จึงขายคนในประเทศไม่ได้มาก ต้องไปเน้นการส่งออก
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมสร้างความทุกข์มากกว่าความสุข


ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม หมายถึงระบบการผลิตแบบขนานใหญ่ที่ใช้เครื่องจักร นายทุนเป็นเจ้าของและผู้ว่าจ้างแรงงาน เติบโตอย่างมากในรอบ 200 ปี ส่วนที่สำคัญมาจากการสะสมกำไรและการขยายการลงทุนของนายทุน และการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีที่สามารถนำพลังงานจากฟอสซิลคือถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ มาใช้กับเครื่องจักรในการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรไปขาย ได้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำ เนื่องจากนายทุนจ่ายเฉพาะค่าสัมปทานให้รัฐและค่าต้นทุนในการขุดเจาะและกลั่น/แปรรูปพลังงาน แต่ไม่ต้องจ่ายต้นทุนทางสังคมที่ โลกกว่าจะสร้างน้ำมันขึ้นมาให้เราได้ใช้นั้นต้องใช้เวลาทับถมของซากสิ่งมี ชีวิตดึกดำบรรพ์เป็นล้านปี พลังงานราคาต่ำทำให้นายทุนสร้างกำไรและทำให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโตได้อย่าง รวดเร็ว

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรักษาระบบเก่าหรือจะสร้างเศรษฐกิจใหม่


รัฐบาลไทยจะใช้เงินไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงเพื่อปก ป้องรักษาระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาดที่เป็นบริวารทุนนิยมศูนย์กลางให้ฟื้น จากการกำลังจะตายและอยู่รอดไปได้อีกระยะหนึ่ง หรือจะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปโครงสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีการกระจายทรัพย์สินและ รายได้ที่เป็นธรรม พึ่งเศรษฐกิจ(แรงงาน, ทรัพยากร, ตลาด) ภายในประเทศ(แบบเศรษฐกิจพอเพียง) เป็นสัดส่วนสูงขึ้น และเน้นการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตมากกว่าการเติบโตทางวัตถุที่ทำลายทั้งสภาพ แวดล้อมและคุณภาพชีวิต
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

การเมืองใหม่ต้องสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ด้วย


จะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ได้ ต้องรู้จักคิดนอกกรอบ

วิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ำ มีสาเหตุมาจากโครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกซึ่งมีลักษณะผูกขาดกลุ่มโดยบริษัท ข้ามชาติและนายทุนใหญ่ ทำให้นายทุนและชนชั้นกลางส่วนน้อยรวยขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ยากจน ขาดกำลังซื้อ จึงเกิดความไม่สมดุล นายทุนผลิตสินค้าได้มาก แต่ขายได้น้อย คนไม่มีปัญญาซื้อบ้านและอื่น ๆ เกิดหนี้เสีย สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ ล้มหรือลดการผลิต คนตกงาน ธุรกิจและเศรษฐกิจตกต่ำ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำได้อย่างไร


ต้องวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง อย่าแก้ปัญหาเฉพาะอาการภายนอก

ปัญหาเศรษฐกิจทุนนิยมโลกตกต่ำ ไม่ใช่แค่เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการบริหารจัดการของสถาบันการเงินในก ารปล่อยสินเชื่อให้กู้ซื้อบ้านและการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคที่เกินตัว จนคนส่งไม่ไหว เกิดปัญหาหนี้เสีย สถาบันการเงินล้มละลาย และธุรกิจอื่น ๆ เสียหายตามมาเท่านั้น แ ต่สาเหตุลึก ๆ ที่เป็นรากเหง้าของปัญหา คือตัวระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาด ที่เน้นการแข่งขันกันผลิตสูงสุด กำไรสูงสุดของเอกชนแบบสุดโต่ง ทำให้เกิดการพัฒนาแบบไม่สมดุล การที่ความ มั่งคั่งกระจุกตัวในมือคนส่วนน้อยแค่ 10-20% ไม่กระจายไปสู่คนส่วนใหญ่ 80%อย่างเป็นธรรม ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีรายได้มากพอจะมีบ้านและมีชีวิตทางเศรษฐกิจที่ดีได้
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ควรจะทำอะไรกันต่อไป


ปัญหาวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองคลี่คลายไปได้ระดับหนึ่ง เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคพลังประชาช น ชาติไทย และมัชฌิมาไม่ให้ลงเล่นการเมือง 5 ปี และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเลิกชุมนุมที่ยืดเยื้อมาถึง 6 เดือน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ปฏิรูปการศึกษาและสื่อ เพื่อต่อสู้กับวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจ


เปลี่ยนเป้าหมายและกระบวนการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาในประเทศไทยมีปัญหาทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ระบบการศึกษาเน้นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก มุ่งผลิตแรงงานจำนวนหนึ่งให้มีความรู้แบบท่องจำและทักษะทางวิชาชีพพอที่จะไป ทำงานระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เป็นบริวารต่างชาติ แต่ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะทำให้คนที่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม การตั้งเป้าการพัฒนาแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา ทำให้เกิดช่องว่างความแตกต่างทางฐานะรายได้และความรู้ระหว่างคนรวยกับคนจน และวิกฤติทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,