RSS


“ทักษิณ” ที่ผมรู้จัก

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล

ทักษิณเริ่มสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจมือถือและดาวเทียม บริษัทของเขาเคยจัดกิจกรรมให้เยาวชนแข่งขันเขียนเรียงความและเชิญผมเป็นหนึ่งในกรรมการด้วย ภาพพจน์ของเขาตอนที่เล่นการเมืองใหม่ๆ ทั้งในพรรคพลังธรรมและพรรคไทยรักไทยช่วงต้นๆ อยู่ในเกณฑ์ดี เขาติดต่อให้นักวิชาการ นักวิชาชีพหลายคนไปช่วยงานของเขาในระดับต่างๆ ตอนที่ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ จัดสัมมนาระดมความคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาเกษตรกร ประพัฒน์เชิญผมไปร่วมอภิปรายด้วย มีนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชนผู้นำเกษตรการมาประชุมกันหลายคน นโยบายหลายด้าน เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค ทักษิณได้ไปจากพวกหมอและคนอื่นๆ
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

มนุษย์จะเจริญขึ้นหรือจะเจอหายนะกันแน่?


มนุษย์จะเจริญขึ้นหรือจะเจอหายนะกันแน่?

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล
คนไทยในยุคของความขัดแย้งแบบ 2 ขั้วสุดโต่งที่มีการชุมนุมเดินขบวน ลอบยิงกัน ทำร้ายกัน ฯลฯ อย่างยืดเยื้อ ไม่รู้ว่าจะจบหรือหาทางออกกันได้อย่างไร

เมื่อไหร่ ควรจะได้มีความรู้เรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์เพื่อจะได้แง่คิดในการมองปัญหาปัจจุบันและอนาคตของมนุษย์ในสังคมได้ดีขึ้น

การจัดการศึกษาของไทยยังมีคุณภาพต่ำ เพราะทำให้คนสนใจการเรียนรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์น้อย เน้นการท่องจำและฝึกทักษะเฉพาะทาง ทำให้คนไทยชอบคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้นๆ และชอบเชื่อแบบเลือกเข้าข้างกลุ่มที่คิดแบบสุดโต่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยใช้อารมณ์ความรู้สึก ศรัทธามากกว่าการใช้เหตุผลและการพิสูจน์ ทดลองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (อย่างเป็นวิชาการ) สังคมแบบนี้ทำให้เกิดความขัดแย้ง, ความรุนแรงและความตกต่ำ ชนชั้นนำไทยยังขาดสติปัญญา, การมองการณ์ไกล มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีความรู้ความสามารถที่แก้ปัญหาของประเทศในเชิงปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านทรัพย์สิน รายได้ และการศึกษาสำหรับคนส่วนใหญ่
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ:

คำชี้แจงของผู้เขียนรายงาน


คำชี้แจงของผู้เขียนรายงาน

                รายงานสภาวะการศึกษาไทย เป็นหนังสือรายงานประจำปีที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้วิจัยเชิงเอกสารและเขียนอย่างเป็นอิสระตั้งแต่ปี 2541 โดยมีนโยบายให้เป็นรายงานที่เสนอข้อมูลเรื่องการศึกษาในรอบปีควบคู่ไปกับการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อจูงใจให้คนสนใจอ่าน ปลุกให้คนช่วยกันคิดวิเคราะห์ต่อ มุ่งให้เกิดพลังของการเรียนรู้ร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

เนื้อหาสาระหลักของรายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับนี้ นอกจากจะเป็นการสรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังเน้นเรื่องกรณีศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในประเทศอื่นที่ปฏิรูปการศึกษาได้ผลมากกว่าไทย และการเสนอยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้อย่างกว้างขวางและลึกขึ้น

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงแนวทางใหญ่ ๆ ของการปฏิรูปการศึกษามากกว่ากล่าวถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาในรายละเอียด เนื่องจากผู้วิจัยเองได้เคยเขียนเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับก่อน ๆ มาแล้ว และสภาพการณ์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ 2-3 ปีก่อนมากนัก รายงานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นแนวทางใหญ่  ๆ ในการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ได้ผลมากกว่า ผู้สนใจอยากทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องการศึกษาไทยในประเด็นที่ละเอียดอาจจะค้นหารายงานสภาวะการศึกษาไทยฉบับปีก่อน ๆ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษาwww.onec.go.th หรือ http://www.witayakornclub.wordpress.com

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุป ตีความ ตั้งข้อสังเกต วิพากษ์วิจารณ์ และเสนอแนะโดยผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการและพลเมืองผู้ห่วงใยอนาคตของประเทศคนหนึ่ง ไม่ใช่ทัศนะทางการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาผู้ให้การสนับสนุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานชิ้นนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณ นักวิชาการและผู้ทำรายงานสถิติข้อมูลทางด้านการศึกษาทุกท่านที่ผู้วิจัยได้อาศัยข้อมูลมาใช้อ้างอิงในรายงานฉบับนี้ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศสำนักวิจัย และพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ได้ช่วยจัดหาข้อมูลให้ผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการสัมมนาพิจารณารายงานฉบับนี้ที่ได้ช่วยวิจารณ์และให้ความเห็นข้อมูลเพิ่มเติม ผู้วิจัยหวังว่ารายงานฉบับนี้จะมีส่วนช่วยให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน ผู้สนใจได้เห็นแง่มุมที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและลงมือปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่แต่ละคนจะทำได้กันอย่างได้ผลยิ่งขึ้น

วิทยากร เชียงกูล, รศ. (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

กุมภาพันธ์ 2556

 

ป้ายกำกับ:

รูปภาพ

ภาพวันงานกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ปี 2556 Bangkok World Book Capital 2013 ,, Paragon Hall 5


ภาพวันงานกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ปี 2556 Bangkok World Book Capital 2013 ,, Paragon Hall 5

 

งานประชุมเสวนาเรื่อง “การจัดการระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม-เปรียบเทียบ” (ศึกษากรณีเวเนซูเอล่าและประเทศอื่นๆ)


เครือข่ายสังคมนิยมประชาธิปไตย ขอเชิญเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติรำลึก 50 วันการจากไปของ อูโก ชาเบซ (Hugo Rafael Chávez Frías) ในงานประชุมเสวนาเรื่อง “การจัดการระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม-เปรียบเทียบ” (ศึกษากรณีเวเนซูเอล่าและประเทศอื่นๆ) วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 209 (ชั้น 2) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลา 13.15-16.30 น. อภิปรายและแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “การจัดการระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปรียบเทียบ” (ศึกษากรณีเวเนซูเอล่า)
นำเสวนา-แลกเปลี่ยนโดย วิทยากร เชียงกูล มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันสังคมประชาธิปไตย (Social-Democracy ThinkTank)

 

ติดต่อสอบถาม เมธา มาสขาว 089-773-0527

 

กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก (Bangkok World Book Capital 2013)


ร่วมงานเสวนาในงานกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก (Bangkok World Book Capital 2013) กับรศ.วิทยากร เชียงกูล วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 18.00-19.00 น. สยามพารากอน ชั้น 5 

 
รูปภาพ

zslknfhtbcxx6xmthjfoy7e_b1rfcgbecpq4qrtmk-i.jpg


 
รูปภาพ

หนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข รศ.วิทยากร เชียงกูล สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


หนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข รศ.วิทยากร เชียงกูล สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 
รูปภาพ

zvi4lkzhqcdutahrsfrxjdr505h7v7geae8g4yikjgs.jpg


 
รูปภาพ

kb9xy9iuy0lpkw5iqklidtwumvdkazjnad_jtd5rodc.jpg


 
รูปภาพ

bcxr-mzdpfwozel6xq6epbaralcx5i42gfdg9osrbos.jpg


 
รูปภาพ

ภาพบรรยากาศเปิดตัวหนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข รศ.วิทยากร เชียงกูล


ภาพบรรยากาศเปิดตัวหนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข รศ.วิทยากร เชียงกูล